Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy 1 (PDR_FVV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PDR_FVV1 - Filosofie výchovy 1, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

poskytnout doktorským studentům vhled do problematiky pedagogických témat:1) prostředí edukace,2) cíle edukace,3) obsah edukace,4) pedagogická komunikace a interakce,5) kreativita jako zdroj rozvoje osobnosti; z pohledu filozofických východisek.

Osnova

1. Tématický celek – filozofie a epistémy (uvedení do předmětu)Filozofie versus věda. Ontologie jako pracovní teorie. Epistemologie jako pracovní postup. Foucaultovy „epistémy“ jako pracovní analytický nástroj. Stručná charakteristika anticko-scholastické epistémy. Stručná charakteristika raně moderní epistémy. Stručná charakteristika pozdně moderní epistémy.2. Tématický celek – prostředí edukace1. Tematický okruh – prostředí edukaceP>Anticko-scholastické předporozumění – neměnný řád. Raně moderní předporozumění – ontologie separátních objektů (jedinec, národ). Pozdně moderní předporozumění – evolvující se prostředí jako aspekt žitého kontinua.3. Tématický celek – cíle edukaceAnticko-scholastické předporozumění – zření finálních příčin. Raně moderní předporozumění – kopírování neměnných struktur reality. Pozdně moderní předporozumění – ekvilibrium mezi jedincem a jeho prostředím.4. Tématický celek – obsahy edukaceAnticko-scholastické předporozumění – zformovaná látka, substance a akcidenty. Raně moderní předporozumění – pevná jádra neprostupných těles a lineární kauzalita. Pozdně moderní předporozumění – stadia transakcí mezi „subjektem“ a „objektem“.5.Tématický celek – Pedagogická komunikace interakceAnticko-scholastické předporozumění – vztah učitel a žák, komunikace řádu pevných forem. Raně moderní předporozumění – Subjekt a objekt komunikace a kauzální působení těles. Pozdně moderní předporozumění – komunikační interakce jako neustálé rekonstrukce identity.6. Tématický celek – TvořivostAnticko-scholastické předporozumění - tvořivost jako naplnění řádu a tvořivost jako hybris. Raně moderní předporozumění – tvořivost v rámci přirozenosti jako důsledek vzniku moderní individuality. Pozdně moderní předporozumění – tvořivost jako strukturní podmínka pozdně moderního pojetí poznání.

Literatura

povinná literaturaDeleuze, G. & Gauttari, F. (2001). Co je filozofie? Praha: Oikúmené.Ricken, F. (2002). Antická filosofie. Olomouc: Olomouc.Dewey, D. (1932). Demokracie a výchova. Praha: Jan Leichter. (vybrané kapitoly)Anzenbacher, A. (1990). Úvod do filosofie. Praha: SPN.Průcha, J. (Ed.), (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: PortálFoucault, M. (2002). Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové.Fulka, J. (2011). Jazyk a výchova v Rousseauvě „Emilovi“. Filosofický časopis, 59(4), 483–500.Janík, T. & Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: PaidoBrezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek.Arthur, J. & Davies, I. (2010). Education Studies Textbook. London & New York: Routletge. (vybrané kapitoly)Platón. (1996). Ústava. Praha: Oikúmené (vybrané kapitoly)Rousseau, J. J. (1907) Emil čili o vychování. Přerov: Knihtiskárna Bartheletý a spol. (vybrané kapitoly)Locke, J. (1984). O výchově. Praha: SPN. (vybrané kapitoly)Foucault, M. (2000). Slová a věci. Bratislava: Kalligram. (vybrané kapitoly)Coreth, E. & Schöndorf, H. (2002). Filosofie 17. a 18. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.doporučená literaturaHrdá, M. & Šíp, R. (2012). Komunikace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem. In J. Němec (Ed.), Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků (s. 115–136). Brno: PaidoBaldwin, J. D. (1986) George Herbert Mead. A Unifying Theory for Sociology. Newburry Park, London, New Delhi: Sage Publications, Inc.Dewey, J. (1992) Logic: Theory of Inquiry. / Theory of Valuation In. The Collected Works of John Dewey, 1882–1953. (Hickman, L. A.. ed.) [CD-ROM]. Charlottesville VA: InteLex Corporation.Feyerabend, P. K. (2001) Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.Chomsky, N. (1998) Perspektivy moci. Praha: Karolinum,.Kuhn, T. (2008) Struktura vědeckých teorií. Praha: Oikoymenh.Ricoeur, P. (1997) Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Přeložila Zdeňka Kalnická. Bratislava: Archa.Rockwell, W. T. (2007) Neither Brain nor Ghost. A Nondualist Alternative to the Mind-Brain Identity Theory. Cambridge, Massachusets, London: The MIT Press.Rorty, R. (2012) Filosofie a zrcadlo přírody. Praha: Academia.Šíp, R. (2011) „Identita: Od pevných forem k poli napětí a kontinuity“. In. Hrdá, M. – R. Šíp (eds.) Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. Brno: Masarykova univerzita, s. 13-26.

Garant

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.