Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy a vzdělávání (SPDR_FILA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SPDR_FILA - Filozofie výchovy a vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je vést studenty k zamyšlení nad hlubšími otázkami výchovy, zejména nad souvislostí výchovy a problémů dnešního světa. Kurz by měl napomáhat vytváření pozitivního postoje k učitelské profesi a k sobě jako učiteli.

Osnova

Filozofické pohledy na výchovu z hlediska dějin. Význam mýtů a pohádek ve výchově. Paradigmata v dějinách a v současnosti a jejich vztah k výchově. Pojetí výchovy u řeckých filosofů (Sókratés, Platón, Aristotelés). Středověké pojetí výchovy. Fil. základy výchovy u J.A. Komenského. Proměna scholé. Výchova a hodnoty. Výchova jako péče o duši. Antinomie výchovy.

Literatura

PALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 111 s. ISBN 978-80-246-1650-6. infoBOCHEŃSKI, Józef Maria. Slovník filozofických pověr. Edited by Josef Mlejnek. Vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 212 s. ISBN 9788073351984. infoKLAPKO, Dušan . Filosofie výchovy. Brno, 2008. e-learningový kurz infoSTARK, Stanislav. Filozofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 183 s. ISBN 80-7380-012-8. infoPROKEŠOVÁ, Miriam. Filosofie výchovy. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. 105 s. ;. ISBN 80-7042-693-4. infoANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Translated by Karel Šprunk. Vyd. 2., přeprac., v Portá. Praha: Portál, 2004. 377 s. ISBN 80-7178-804-X. infoSTARK, Stanislav, Nikolaj DEMJANČUK a Dagmar DEMJANČUKOVÁ. Kapitoly z filosofie výchovy. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 183 s. ISBN 80-86473-56-2. infoBOCHEŃSKI, Józef Maria. Cesta k filosofickému myšlení. Vyd. 3., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2001. 94 s. ISBN 80-200-0853-5. infoPALOUŠ, Radim. Dopisy dnešnímu kmotřenci. Brno: Cesta, 2001. 129 s. ISBN 80-7295-024-X. infoBREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. infoPELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství :filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 163 s. ISBN 80-85866-64-1. infoPELCOVÁ, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 201 s. ISBN 80-246-0076-5. infoSTÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Translated by Miroslav Petříček - Petr Rezek - Karel Šprunk. 7., přeprac. a rozšíř. v. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 80-7192-500-4. infoPALOUŠ, Radim. Světověk a časování. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2000. 196 s. ISBN 80-7021-411-2. infoPELCOVÁ, Naděžda. Výchova k humanismu :studijní texty rozšiřujícího studia učitelů ON a ZSV. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. 81 s. ISBN 80-86039-77-3. infoPATOČKA, Jan. Filosofie výchovy. Edited by Radim Palouš. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 65 s. infoKOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-150-9. infoCORETH, Emerich. Co je člověk ? :základy filozofické antropologie. 2. vyd. Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 1996. 211 s. ISBN 80-7113-170-9. infoKUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova :kapitoly z filosofie výchovy. Vyd. 1. Brno: Vlastním nákladem, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. infoBREZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. Translated by Ivan Ozarčuk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 213 s. ISBN 80-7113-169-5. infoJASPERS, Karl. Úvod do filosofie :dvanáct rozhlasových přednášek. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 119 s. ISBN 80-86005-05-4. infoPALOUŠ, Martin. Česká zkušenost :příspěvek k dějinám české filosofie: o Komenského škole stáří, o Bolzanově významu v našem duchovním vývoji a o Masarykově filosofickém mládí - se závěrečným odkazem k Patočkovi. Vyd. 2. Praha: Academia, 1994. 176 s. ISBN 80-200-0494-7. infoFINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1993. 268 s. ISBN 80-202-0410-5. infoFINK, Eugen. Oáza štěstí. Translated by Jiří Černý - Věra Koubová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1992. 61 s. ISBN 80-204-0224-1. infoPALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy :(východiska fundamentální agogiky). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 119 s. ISBN 80-04-25390-3. infoMASARYK, Tomáš Garrigue a Josef CACH. O škole a vzdělání. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 135 s. ISBN 80-04-25554-X. info

Garant

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Vyučující

PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.