Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení rizik (LP203ZK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LP203ZK - Řízení rizik, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Modul je zaměřen na pochopení problematiky práva životního prostředí, zvláště na základní orientaci v právních prostředcích na ochranu životního prostředí při navrhování a realizaci projektů a při provozování vlastní činnosti, zejména s ohledem na vypouštění znečišťujících látek do životního prostředí a střety zájmů v území.Modul studentům poskytne pochopení problematiky:naplňování požadavků na ochranu životního prostředí při investiční činnostinaplňování požadavků na provozní činnost z hlediska jejího působení na životní prostředíformy činnosti veřejné správyorganizace veřejné správy na úseku ochrany životního prostředívztahů odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředísouvisející procedurální postupysouvislost a aplikace předpisů mezinárodního práva a ESPo absolvování modulu by měli být účastníci schopni:a) identifikovat a kriticky ohodnotit vhodné metody pro řízení změnového procesu firmy (včetně změn nevratného charakteru),b) kriticky ohodnotit rozhodovací systém vlastní organizace,c) analyzovat změnové firemní procesy, které probíhají či budou probíhat ve firmě, a které ovlivňují snižování rizika neúspěchu prováděné plánované změny ve firmě,d) analyzovat informační riziko firmy a navrhovat vhodné nástroje pro optimalizaci informačního rizika firmy,e) analyzovat vybrané právní rizika v životě firmě a seznámit se se základními nástroji jejich prevence,f) kriticky ohodnotit základní principy „učící se organizace“ a aplikovat je do praxe,g) zvolit a následně do reálných podmínek firmy implementovat optimální model řízení plánované změny.

Osnova

Strategie, změna strategie, strategická změna, úspěch a riziko firmy – základní pojmy.Základní techniky a modely, které jsou použité při řízení plánované změny ve firmě. Základní metody snižování rizika v řízení firmy (příklad snižování rizika IS/IT strategie firmy).Faktory, podmiňující úspěch (popř. neúspěch) prováděné řízené změny v konkrétních podmínkách firmy. Metody snižování rizika neúspěchu při uskutečnění strategické změny ve firmě, příklady užití matematických modelů, zejména prakticky uplatnitelných modelů umělé inteligence.Metody snižování rizika v jednotlivých funkčních strategiích firmy a jejich presentace formou konkrétních případových studií (snížení rizika při uskutečnění konkrétní obchodní strategie, výrobní strategie, IS/IT strategie, snižování rizika v investičním rozhodování, atd.).Programové nástroje snižování rizika strategických změn firmy (zejména strategického rozhodování o investicích).Informační riziko a jeho prevence v procesu uskutečnění plánované firemní změny.Základy krizového řízení a uplatnění modelů změny v krizovém řízení firmy.

Literatura

doporučená literaturaSMEJKAL, Vladimír. Datové schránky v právním řádu ČR :zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, s komentářem. 1. vyd. Praha: ABF, 2009. 176 s. ISBN 978-80-86284-78-1. infoDOSTÁL, Petr, Karel RAIS a Zdeněk SOJKA. Pokročilé metody manažerského rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 166 s. ISBN 80-247-1338-1. infoŘízení rizik. Edited by Vladimír Smejkal - Karel Rais. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 270 s. ISBN 80-247-0198-7. infoFOTR, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přepracované a doplněn. Praha: Grada, 1999. 214 s. ISBN 80-7169-812-1. info

Garant

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

Vyučující

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBAprof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.doc. Ing. Otakar Smolík, CSc., MBA