Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojišťovnické právo (LP302ZK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LP302ZK - Finanční a pojišťovnické právo, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Tento modul povede studenty k:• orientaci ve veřejnoprávní regulaci financí, finančních činností, pojišťovnictví a veřejného pojištění s exkursem do problematiky pojistné smlouvy• seznámení se s daňovou soustavou České republiky z pohledu práva• osvojení si principů fungování správy daní, fundamentů daňového řízení a jiného správního řízení před správci daní• osvojení si principů fungování veřejnoprávního dohledu nad finančními činnostmi• osvojení si principů právní regulace platebního styku• zvládnutí orientace v pojistných smlouvách, a to jak při jejich interpretaci, tak při jejich sestavování• zvládnutí principu veřejného, zákonného a obligatorního pojištění zejména z pohledu osoby samostatně výdělečně činnéPo absolvování modulu by měli být účastníci být schopni:a) orientovat se ve standardních situacích v oblasti financí z pohledu veřejného a soukromého právab) interpretovat a aplikovat právní předpisy z oblasti finančního práva a pojišťovnictvíc) orientovat se v oblasti sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění, důchodového pojištění a veřejného zdravotního pojištění v podmínkách České republiky

Osnova

Modul obsahuje tato dílčí témata:• Právní regulace financí a finančních činností: Finance z pohledu právána, veřejnoprávní a soukromoprávní regulace financí, charakteristika finančního práva, systém a vztahy k jiným právním odvětvím• Daně, správa daní a řízení před správcem daně: Daňová a poplatková soustava v České republice, harmonizace daní, správa daní, správce daně, etapy správy daní, daňový proces a daňové řízení, jiná řízení před správcem daně• Veřejné pojišťovnické právo. Pojem, charakteristika, terminologie, právo podnikat v pojišťovnictví. Veřejnoprávní dohled v pojišťovnictví, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti.• Právní regulace činností pojišťovacích agentů a makléřů. Vznik práva podnikat jako pojišťovací agent, pojišťovací makléř. Vztah pojišťovna – agent a vztah klient – makléř. Profesní korporace.• Právní regulace platebního styku: Nucený oběh, bezhotovostní platební styk, subjekty platebního styku, řešení sporů• Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo). Pojem, charakteristika, terminologie. Pojistná smlouva. Vznik, změna a zánik soukromého pojištění.• Zákonné a obligatorní pojištění. Pojištění ze zákona a zákonem stanovená povinnost k uzavření pojištění. Úrazové pojištění.• Veřejné pojištění. Sociální pojištění. Právní regulace nemocenského pojištění, důchodového pojištění a sociálního zabezpečení. Veřejné zdravotní pojištění.

Literatura

doporučená literaturaBAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5. upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxviii, 54. ISBN 978-80-7400-801-6. infoKOSIKOWSKI, Cezary. Financial law of the European Union. Białystok: Temida 2, 2008. 227 s. ISBN 978-83-89620-41-5. infoneurčenoRADVAN, Michal , Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ . Základy finančního práva - 3. vyd. 3. vyd. Praha: Armex Publishing, 2008. 112 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-68-3. info

Garant

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA