Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo a jeho vliv na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi (MV402K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MV402K - Římské právo a jeho vliv na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům dílo prof. Urfuse. Student porozumí vývojovým proudům středověkého a novověkého pojetí státu. Současně bude schopen využít získaných poznatků k vnímání práva jako nedílné součásti širšího ekonomického rámce. Získá a bude schopen aplikovat informace o vývoji peněžnictví, úvěru a lichvy.

Osnova

1. Corpus Iuris Civilis, východiska, okolnosti vzniku2. Středověké římskoprávní školy, scholastika3. Středověké doktríny a vztah římskokatolické církve k římskému právu4. Politický universalismus vrcholného středověku – role státu5. Humanismus a Usus modernus pandectarum6. Nové pojetí státu, přirozené právo a velké kodifikce, Savigny versus Jhering7. Vztah ekonomických změn a právního myšlení, Adam Smith, historický pohled na peněžní vztahy – antithese úvěr - lichva8. Friedrich August von Hayek – dílo, ideje, vliv na dílo V.Urfuse, pojetí peněžních vztahů v novověku9. Základy moderního právního státu – „kdo chce znát budoucnost, zkoumá minulost, kdo chce ovládat přítomnost dá zaniknout minulosti“ ( parafráze Orwel )10. Závěrečná kombinovaná zkouška

Literatura

povinná literaturaURFUS, Valentin. Právo, úvěr a lichva v minulosti : uvolnění úvěrových vztahů na přechodu od feudalismu ke kapitalismu a právní věda recipovaného římského práva. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1975. 170 s. infodoporučená literaturaURFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha, 2001. infoHATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Translated by Sylva Adlerová. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xii, 708 s. ISBN 80-7179-056-7. infoURFUS, Valentin. Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ : od středověku do konce feudalismu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978. 134 s. infoneurčenoBudou vydány skripta

Požadavky

MP203Zk Římské právo II && SOUHLASZájem o právní filosofii, dějiny právního myšlení

Garant

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Vyučující

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.Ing. Mgr. Tomáš CiprovskýMária NagyováMgr. et Mgr. Lenka Šmídová MalárováMgr. Bc. Alica Virdzeková