Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení před Ústavním soudem (MVD021K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MVD021K - Řízení před Ústavním soudem, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět je kurzem právního psaní. Zaměřuje se na rozvoj specifické profesní dovednosti spočívající v tvorbě podání předkládaných Ústavnímu soudu.Na konci tohoto kurzu bude student schopen:Vysvětlit formální náležitosti jednotlivých podání.Zpracovat konkrétní podání (ústavní stížnost, návrh na zrušení právního předpisu, návrh na obnovu řízení apod.) tak, aby nebylo odmítnuto z formálních důvodů.Strukturovat podání tak, aby bylo pro soud přehledné.Posoudit možné strategie vedení případu a vybrat z nich tu, která bude nejvýhodnější pro klienta.Identifikovat relevantní ústavněprávní argumenty a přehlednou formou je prezentovat v podání k soudu.Prostudovat podání vytvořené někým jiným, identifikovat jeho silné a slabé stránky a dát autorovi podání konstruktivní zpětnou vazbu.Předmět slouží pro trénink dovedností. Nelze tudíž očekávat, že si studenti významným způsobem rozšíří znalosti o ústavním soudnictví (například pro účely diplomové práce) či dokonce o ústavních soudech jiných států. K těmto účelům slouží předměty MVV2868K Srovnávací ústavní soudnictví – institucionální pohled a MV701K Ústavní systémy.

Osnova

1. Pravidla řízení před Ústavním soudem. Obecná, speciální a subsidiární povaha procesních předpisů. Práce s informačními systémy, komentářovou literaturou a dalšími zdroji informací.2. Návštěva Ústavního soudu. Fungování Ústavního soudu (podatelna, soudní kanceláře, oddělení dokumentace a analytiky, apod.).3. Požadavky na obsah a formu podání k Ústavnímu soudu. Podmínky řízení před Ústavním soudem. Rozbor judikatury k § 41 a § 43 zákona o Ústavním soudu. Praktické příklady vad podání.4. Účastníci a vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem. Jejich motivace v rámci řízení a vliv těchto motivací na podobu jimi činěných podání.5. Návrh na zahájení řízení, jeho systematika, požadavky na petit. Zpracování návrhu podání na praktickém příkladu.6. Řízení před Ústavním soudem z pohledu advokáta.7. Řízení před Ústavním soudem z pohledu asistenta soudce.8. Jak dávat a jak přijímat konstruktivní zpětnou vazbu.9. Praktický nácvik psaní ústavní stížnosti.10. Praktický nácvik psaní návrhu na zrušení právního předpisu.11. a 12. Praktický nácvik psaní podání dle volby studentů.

Literatura

povinná literaturaŠIMÍČEK, Vojtěch . Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005. 359 s. ISBN 8072015699. infodoporučená literaturaŠIMÍČEK, Vojtěch , Jan FILIP , Pavel MOLEK , Lenka BAHÝĽOVÁ , Milan PODHRÁZKÝ , Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK . Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010. 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7. infoFILIP, Jan , Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK . Zákon o Ústavním soudu : komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 896 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5. infoZákon o Ústavním soudu s komentářem. Edited by Eliška Wagnerová. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. x, 624 s. ISBN 978-80-7357-305-8. info

Požadavky

MP310Zk Ústavní právo II Jednou z prerekvizit je SOUHLAS. Tato prerekvizita umožní vybrat do kurzu studenty se skutečným zájmem o předmět.V případě, že bude počet žádostí o souhlas větší než kapacita předmětu, bude souhlas udělován na základě zpracování krátkého úkolu. Zadání v takovém případě obdržíte e-mailem.Pro předmět je nezbytné předchozí absolvování předmětu MP310Zk Ústavní právo II. Nemá smysl žádat o souhlas, pokud jste tento předmět (nebo odpovídající předmět CŽV pod kódem CM310Zk) neabsolvovali.Pro úspěšnou práci v kurzu je vhodné mít obecný přehled o právním řádu ČR, zejména o civilním a správním procesu. Je tudíž vhodné si předmět zapsat ve 4. nebo v 5. ročníku.

Garant

Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D.

Vyučující

prof. JUDr. Jan Filip, CSc.Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D.JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.