Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římskoprávní vlivy v domácím právním vývoji (MVV55K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MVV55K - Římskoprávní vlivy v domácím právním vývoji, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Římskoprávní dědictví představuje nepochybně jeden z inspiračních zdrojů mnohých ustanovení dnešních právních úprav. Sledování římskoprávních vlivů v domácím právním vývoji by mělo studentům umožnit seznámit se s fenoménem tzv. recepce římského práva, a to zejména pro období vrcholného středověku s přesahy do novověku. Postupné pronikání římského práva na naše území vtisklo charakteristickou pečeť právním památkám své doby. Poznání těchto římskoprávních prvků by mělo studentům ukázat, jaký vliv měly na soudobou právní úpravu, zejména v oblasti soukromého práva; Cílem semináře bude snaha nalézt vhodné propojení znalostí z římského práva s historickoprávními, která by měla studenty vést k samostatnému uvažování nad skutečnými případy z praxe, nad úpravou de lege ferenda a de lege lata;Studenti absolvující tento předmět by měli získat ucelený přehled o našich nejstarších právních dějinách včetně pochopení kontextu vývoje vybraných právních institutů i institucí. Důraz bude kladen na schopnost analýzy zdrojových dokumentů, schopnost klást si nad nimi vhodné otázky a nalézat na ně obhajitelné odpovědi.

Osnova

1.Význam římského práva pro evropskou vzdělanost2. Recepce nebo romanizace? Úskalí jednoho pojmu3. Římskoprávní vlivy: dědictví impéria a role kanonistiky4. Obligační právo a počátky romanizace v českých zemích5. Římskoprávní vlivy v právní knize města Brna6. Římskoprávní prvky ve Všehrdových Knihách devaterých7. Římské právo v kodifikaci městského práva Pavla Kristiána z Koldína8. Římskoprávní vlivy v moderních kodifikacích: věc v právním smyslu9. Římskoprávní vlivy v moderních kodifikacích: součást a příslušenství věci10. Římskoprávní vlivy v moderních kodifikacích: zásada superficies solo cedit11. Římskoprávní vlivy v moderních kodifikacích: nález, poklad a res nullius12. Římskoprávní vlivy v moderních kodifikacích: držba, vydržení

Literatura

doporučená literaturaUrfus, Valentin: Historické základy novodobého práva soukromého. Římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy, Praha 2001.Čáda, František: K recepci v českém právu, Právník 71, 1932, s. 8-14, 45-56.Vinogradoff, Paul: Roman law in medieval Europe. Cambridge 1968.Boháček, Miroslav: Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren, in: Ius Romanum medii aevi, pars V, 11, Mediolani 1975.neurčenoStein, Peter: Roman law in European history. Cambridge 1999

Garant

Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.