Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické aspekty literární tvorby 1 (KCL / FALI1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCL / FALI1 - Filozofické aspekty literární tvorby 1, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná látka s rámcovým časovým vymezením:1) Filozofie a literatura. Polarizace dvou přístupů ke skutečnosti. Filozofické a umělecké vnímání světa.2) Platon, Ústava, učení o ideách. Platonovy dialogy (Ión, Faidros, Sepuposian).3) Aristoteles. Poetika, Aristotelovy filozofické a estetické principy.4) Kapitoly ze středověké filozofie.5) Osvícenecká filozofie. Voltaire, Rousseau.6) Kantovo pojetí estetiky.7) Heglova dialektika a estetika.8) Schopenhauer: Svět jako vůle a představa.

Získané způsobilosti

- schopnost osvojit si základní znalosti z oblasti dějin filozofie a jejího vlivu na literární tvorbu- dovednost nacházet vztahy mezi filozofickými koncepcemi a proměnami literární tvorby- kompetence - porozumění filozofickému textu

Literatura

Heidegger, M. Básnicky myslí člověk. Praha: OIKUMENÉ, 1993. Heidegger, M. Bytí a čas. Praha: OIKÚMENÉ, 1996. Hegel, G. W. Estetika I., II. Praha: Odeon, 1966. Bergson, H. Filozofické eseje. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1980. Kant, I. Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH, 2001. Lessing, G. E. Laokoon čili o hranicích malířství a poesie. Praha: SNKLHU, 1960. Lyotard, J-F. O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. Diderot, O. O umění. Praha: Odeon, 1983. Aristoteles. Poetika. Praha: OIKOYMENH, 2008. Platon. Symposion. Cambridge University Press, Cambridge, 1994. Bachelard, G. Voda a sny. Praha: Mladá fronta, 1997. Voltaire, F. M. Candide neboli optimismus. Praha: Hynek, 1994. Sartre, J. P. Cesty k svobodě. Praha: ELK, 1947. Camus, A. Cizinec. Praha: Mladá fronta, 1966. Platon. Dialogy o kráse. Praha: Odeon, 1979. Bacon, F. Eseje. Praha: Odeon, 1985. Camus, A. Exil a království. Praha: Garamond, 2005. Sartre, J. P. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004. Platon. Faidros. Praha: OIKOYMENH, 2000. Erasmus Rotterdamský. Chvála bláznovství. Praha: Odeon, 1966. Husserl, E. Idea fenomenologie. Praha: OIKOYMENH, 2001. Camus, A. Mor. Praha: Odeon, 1963. Nietzsche, F. O životě a umění. Olomouc: Votobia, 1995. Platon. Obrana Sokratova. Praha: Odeon, 1971. JASPERS, K. Otázka viny. Praha : Mladá fronta, 1991. Bachelard, G. Plamen svíce. Praha: Dauphin, 1997. JAMES, W. Pragmatismus. Nové jméno pro staré způsoby myšlení. Praha: CDK, 2003. BACHELARD, G. Psychoanalýza ohně. Praha: Mladá fronta, 1994. Nietzsche, F. Radostná věda. Praha: Aurora, 1996. Sartre, J. P. Slova. Praha: Svoboda, 1992. SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I., II. Nová tiskárna Pelhřimov. Pelhřimov, 1998. Kierkegaard, S. Svůdcův deník. Praha: Mladá fronta, 1994. Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1992. Ortega y Gasset. Úkol naší doby. Praha: Mladá fronta, 1969. More, T. Utopie. Praha: Mladá fronta, 1978. Dilthey, W. Život a dejinné vedomie. Bratislava: Pravda, 1980.

Požadavky

Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšně zvládnutý test.

Garant

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.