Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické aspekty literární tvorby 2 (KCL / FALI2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCL / FALI2 - Filozofické aspekty literární tvorby 2, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Kant, Schelling a Hegel, jejich estetické koncepce.2. Positivismus, zákon tří stadií, filosofie umění (Taine).3. A. Schopenhauer, Svět jako vůle a představa, jeho pojetí génia a umění.4. F. Nietzsche, filozofie umění žít, básnické ztvárnění filozofického vidění světa.5. Pragmatismus, jeho reflexe ve světovém a českém kontextu.6. S. Kierkegaard, myslitelský a básnický kontext jeho díla.7. Husserlova fenomenologie.8. Pronikání fenomenologie do myšlení o literatuře (R. Ingarden).9. M. Heidegger, jeho dílo Bytí a čas.10. M Heidegger - polarita myšlení a básnické tvorby, esej Básnicky bydlí člověk.11. Filozofie lidské existence (K. Jaspers).12. Francouzský existencialismus (J. P. Sarter, A. Camus).13. Postmodernismus, reflexe v literatuře 90. let 20. století.

Získané způsobilosti

- schopnost osvojit si znalosti z dějin filozofie 19. a 20. století- schopnost aplikovat různé filozofické koncepce na proměny literární tvorby uvedeného období- kompetence - porozumění filozofickému textu, vypracování eseje na zadané téma

Literatura

Heiddeger, M. Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH, 1994. Heiddeger, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 1996. Sartre, J. P. Cesty k svobodě. Praha: ELK, 1947. Camus, A. Cizinec. Praha: Mladá fronta, 1966. Ricoeur, P. Čas a vyprávění I., II. Praha: OIKOYMENH, 2000. Jung, C. G. Člověk a duše. Praha: Academia, 1995. Hegel, G. W. Estetika I., II. Praha: Odeon, 1966. Sartre, J. P. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004. Graham, G. Filosofie umění. Brno: Barrister+Principal, 2000. Bergson, H. Filozofické eseje. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1980. KANT, I. Kritika soudnosti. Praha: Odeon, 1975. Husserl, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 1972. Mathauser, Z. Mezi filozofií a poezií. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1995. Camus, A. Mor. Praha: Odeon, 1963. Freud, S. O člověku a kultuře. Praha, 1985. Lyotard, J. F. O postmodernismu. (Postmoderno vysvětlované dětem, Postmoderní situace). Praha: FILOSOFIA, 1993. Ingarden, R. O poznávání literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967. Camus, A. Pád. Praha: Mladá fronta, 1966. Bachelard, G. Plamen svíce. Praha: Dauphin, 1997. Černý, V. První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992. BACHELARD, G. Psychoanalýza ohně. Praha: Mladá fronta, 1994. Nietzsche, F. Radostná věda. Praha: Aurora, 1996. BERGSON, H. Smích. Praha, 1993. Kierkegaard, S. Současnost. Praha: Mladá fronta, 1970. Sartre, J. P. Studie o literatúre. Bratislava: Slovenské vydavaťelstvo krásnej literatúry, 1964. SCHOPENHAUER, A. Svět jako vůle a představa I., II. Nová tiskárna Pelhřimov. Pelhřimov, 1998. Kierkegaard, S. Svůdcův deník. Praha: Mladá fronta, 1969. Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1992. DERRIDA, J. Texty k dekonstrukci. Archa. Bratislava, 1995. Patočka, J. Úvod do fenomenologické filozofie. Praha: OIKOYMENH, 1993. Bachelard, G. Voda a sny. Praha: Mladá fronta, 1997.

Požadavky

Úroveň získaných znalostí je ověřována během semestru formou témat zadaných k esejistickému zpracování, studenti odevzdají eseje na dané téma ke zhodnocení vyučujícímu. Smyslem těchto zadávaných úkolů je vést studenty k samostatné práci, učit je využívat odborné literatury, rozumět filozofickému textu a textu literárního díla.

Garant

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.