Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Rituál, mýtus, symbol (KDU / RITUS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDU / RITUS - Rituál, mýtus, symbol, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Původ a vztah rituálu a mýtu.2. Biologické kořeny rituality.3. Kosmogonické mýty, jejich specifika a společný základ.4. Vydělení z přírody a magická znamení, smysl amuletu.5. Symbol, jeho afinita k rituálu, funkce a proměny.6. Archetypy a jejich variabilní manifestace a mýtopoetické plynutí v symbolních formách.7. Temenos a hagios topos. Smysl středu, mandala a kvaternita - princip a proměny.8. Smysl jednoty a duality. Kosmický strom a sloup, arbor vitae a archetyp vertikálního symbolu.9. Vztah k centralitě: labyrint a jeho variabilní souvislosti: nestvůra a logos. Variabilita mýtu, symbolizace a projevy rituality: od iniciace k návykům.10. Antika, její mýtický základ a ritualita. Kabala, mikrokosmos a makrokosmos. Princip věčného návratu, konečnost, mýtus a fenomén smrti s rituálními transformacemi.11. Proměny archetypu mandaly ke znaku mandorly.12. Mýtopoetický základ umění nového věku a moderny s jeho variantními specifikacemi.13. Mytologém skrytý v umění a kulturní tvorbě v romantických a symbolistických proudech umění 19. a 20. věku.

Získané způsobilosti

Student si ozřejmí podstatné skutečnosti v procesu vzniku, utvrzování i proměn mýtu v kultuře. Pronikne do podstaty rituálu jako dalšího kulturního a kulturotvorného fenoménu, který je s mýtem spojen. Bude veden k pochopení symbolu jako součásti utváření mýtopoetické skutečnosti i jako metaforického prvku umění až do jeho novodobé historie.

Literatura

Heidegger, M. Básnicky myslí člověk. Praha: OIKUMENÉ, 1993. Foucalt, M. Dějiny šílenství. Praha, 1994. Cassirer, E. Filosofie symbolických forem. Praha: OIKUMENÉ, 1996. Holý, P. K mýtopoetické genezi a variantnímu průběhu symbolu. In S. Freud, poselství a inspirace. Ostrava: FF OU, 1999. Grassi, E. Kunst und Mythos. Rowohlts deutsche Enz. Hamburg, 1957. Eliade, M. Mefisto a androgyn. Praha: OIKUMENÉ, 1997. Malinowski, B. Myth in promotive Psychology. London, 1926. DUMÉZIL, G. Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: OIKUMENÉ, 1997. Třeštík, D. Mýty kmene Čechů. Praha, 2003. Frazer, J. G. Mýty o původu ohně. Praha, 2000. Eliade, M. Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKUMENÉ, 1998. Buber, M. Obrazy dobra a zla. Olomouc: Votobia, 1994. Assmann, J. Smrt jako fenomén kulturní historie. Praha, 2000. Eliade, M. Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha, 2004. Campbell, J. Tisíc tváří hrdiny. Praha, 2000. Jung, C. G.; Kérenyi, K. Věda o mytologii. Brno: Nakl. Tomáše Janečka, 1997. Hübner, K. Die Wahrheit des Mythos. Műnchen: C. H. Beck Verlag, 1985. Jungová, E., von Franz, M. L. Legenda o grálu. Praha, 2001. Bateson, G. Mind and Nature A necessary Unity. New York, 1979. Kalnická, Z. Obrazy vody a ženy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Holý, P. Řeč symbolů a malíř B. Bartoš. Ostrava: Chagall a Vlastivědná spol., 2001. Holý, P. Stálost a proměnnost zjevování kosmické vertikály v průběhu věků, in: Artis historia 1. Ostrava, 2006. Cambell, J. and Mayers, B. The Power of Myth. New York, 1988. Welsh, R. The Spirit of Shamanism. Los Angeles, 1990. Cambell, J. The Way of the Animal Powers. New York, 1984. Maslow, A. Toward a Psychology of Being. Princeton, 1962.

Požadavky

Je nezbytné zdůraznit návštěvu přednášek, které jsou výsledkem badatelského úsilí přednášejícího. Důraz kladen rovněž na samostudium. Konzultace k tématu řízeny domluvou a plánovanou přípravou.

Garant

doc. PhDr. Petr Holý, Dr.

Vyučující

doc. PhDr. Petr Holý, Dr.prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.