Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie (KFI / FIANT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIANT - Filozofická antropologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah kursu:1. Úvod do problematiky, vymezení předmětu, kvalifikační požadavky.2. Helmuth Plessner, Max Scheler - německá fenomenologická škola.3. Arnold Gehlen - člověk jako "nedostatková bytost" (Mängelwesen), teorie jednání.4. George H. Mead - sociální konstrukce "já" (self) a jeho pozdější verze (E. Goffman, P. Rochat).5. Burrhus F. Skinner - radikální behaviorismus a operativní podmiňování.6. Charles Taylor - moderní já a narativní identita.7. Peter Winch - hermeneutická koncepce člověka; 45-minutový "mid-term" test (od Plessnera 8. po Taylora).9. Paul a Patricia Churchlandovi - člověk jako "mozek", eliminativní vs. reduktivní materialismus, jejich vývoj a soudobé verze.10. Thomas Metzinger - ego tunel, modely "já" (self-models), Shaun Gallagher - vzorcová teorie "já" (pattern theory of the self).11. Thomas Fuchs - anti-redukcionismus, rozvinutí ekologické psychologie J. von Uexkülla, člověk a "Umwelt".12. George Lakoff a Mark Johnson - filozofie tělesnosti a "ztělesněná mysl" (embodied mind).

Získané způsobilosti

1. Student bude vědět, co je předmětem filozofické antropologie a kdo jsou její hlavní představitelé.2. Naučí se vnímat a navazovat diskusi mezi tzv. kontinentálními a analytickými přístupy k uvažování o člověku.3. Student získá orientaci s jakými problémy je dnes filozofické uvažování o člověku konfrontováno.Z oblasti praktických filozofických kompetencí se naučí: 4. Analyzovat konkrétní koncepty filozofické antropologie.5. Rozvíjet své schopnosti filozofické artikulace (analýza textu, psaní, diskuse).6. Samostatně a kriticky myslet o problematice podstaty člověka.

Literatura

GADAMER, H. G. Člověk a řeč (výbor z díla). Praha, 1999. Pechar, J. Člověk v moderních vědách. Praha, 1992. Gehlen, A. Duch ve světě techniky, Praha 1972. Pelcová, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000. Feber, J. Filozofická antropologie. Ostrava 2003. Fink, E. Oáza štěstí. Praha, 1992. Horyna, B. Počátky filosofické antropologie. Brno, 1999. Gehlen, A. Der Mensch: seine Natur und seine Stellung in der Welt. Wiesbaden, 1986. Plessner, H. Die Stufen des Organischen und der Mensch: Einleitung in die philosophische Anthropologie. Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1965. Metzinger, T. Ego Tunnel: The Science of the Mind and the Myth of the Self. New York: Basic Books, 2010. Churchland, P. M. Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes. Journal of Philosophy 78: s. 67-90, 1981. Churchland, P. M. Evaluating Our Self Conception. Mind and Language 8 (2): s. 211-222, 1993. Sokol, J. Filosofická antropologie. Praha, 2002. Gallagher, S. How the Body Shapes the Mind. New York: Oxford University Press, 2005. Winch, P. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Brno, 2004. Mead. G. H. Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: University of Chicago Press, 1967. Scheler, M . Místo člověka v kosmu. Praha: Academia, 1968. Clark, A. Natural-born Cyborgs. Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence. Oxford, 2004. Fuchs, T. Ökologie des Gehirns. Eine systemische Sichtweise für Psychiatrie und Psychotherapie. Nervenarzt 76: s. 1-10, 2005. Rochat, P. Others in Mind. Social Origins of Self-consciousness. New York: Cambridge University Press, 2009. Lakoff, G., Johnson, M. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books, 1999. Skinner, B. F. Science and Human Behavior. New York: Free Press, 1965. Taylor, Ch. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. ISBN 80-902482-4-1.

Požadavky

Obecné požadavky:80% účast na výuce.70% úspěšnost u závěrečného testu.Studenti si před jednotlivými cvičeními samostatně podrobně prostudují zadané texty.V průběhu semestru budou studentům udělovány body za předepsané aktivity. Maximální možný počet dosažených bodů je 100. K udělení zápočtu je nutno získat 51 bodů. Účast na výuce je fakultativní, za účast na každé přednášce získává student 1 bod (celkem lze získat 13 bodů). V polovině semestru se odehraje taktéž fakultativní 30-minutový písemný test skládající se z 20 otázek (správné odpovězení každé otázky = 1 bod, celkem 20) + 1 prémiové otázky za 17 bodů. I při ideálním výkonu ve všech těchto aktivitách získá student maximálně 50 bodů. Obligatorní součástí předmětu je tedy vytvoření artikulovaného výstupu (esej, odborná písemná práce, recenze, referát na závěrečném setkání [max. 5 prezentátorů] - dle výběru studenta) v libovolném rozsahu. Hodnocena bude kvalita - relevance, jasná definice tématu, kvalitní analytická či interpretativní práce, argumentace, originalita, forma a obsah přednesu v případě referátu, apod. Výstup bude hodnocen dle stupnice 1 (30 bodů), 2 (20 bodů), 3 (10 bodů) a 4 (0 bodů). V případě nedosažení hranice 51 bodů studentem v těchto aktivitách bude v rámci ústního kolokvia zkoušejícím položena doplňující otázka, za kterou lze získat až 20 bodů. Struktura hodnocení motivuje studenta k průběžné práci během semestru s relativně nenáročným zakončením. Výjimky z tohoto hodnocení nebudou v žádném případě umožněny. Jakékoliv problémy při plnění zadaných aktivit je potřeba konzultovat včas. Termín odevzdání písemné práce je 30. 11. 2013 (včetně), neodevzdání práce v termínu znamená automatické neúspěšné ukončení předmětu. Předmět nemá povinnou literaturu, jelikož ovšem získání přinejmenším 87 bodů je přímo závislé na faktických znalostech studenta, je četba doporučené literatury žádoucí.Je požadována účast na výuce, test v polovině semestru, ústní kolokvium formou rozhovoru nad písemnou prací studenta, případně jedna doplňující otázka z probíráné látky.

Garant

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.