Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie krásna - estetika (KFI / KFKES)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / KFKES - Filozofie krásna - estetika, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná látka s rámcovým časovým vymezením:1. Úvodní tutoriál: seznámení s obsahem a časovým plánem kurzu, charakteristika povinné i doporučené literatury, včetně pramenných textů2. Počátky estetického myšlení v Řecku, Platónovy názory na krásu a umění, Aristotelova estetická teorie (výtvarné ukázky z archaického, klasického a helénského období)3. Estetické názory A. Augustina4. Estetické názory T. Akvinského5. Místo umění v novověkém racionalizmu a senzualizmu, anglická vkusová škola6. Německá klasická estetika, názory I. Kanta7. Estetické názory W. G. F. Hegela8. Umění ve filozofii A. Schopenhauera9. Názory F. Nietzscheho10. Fenomenologická koncepce umění11. Estetika existencialistů12. Koncepce estetické zkušenosti v pragmatizmu13. Závěrečný tutoriál - zhodnocení semestru a udělení zápočtůForma výuky:Hodinová dotace předmětu by v prezenční formě studia odpovídala rozsahu 26 hodin (13 hodin přednášek a 13 hodin cvičení) za semestr, pro kombinovanou formuje je rozdělena na tři bloky.Prvním blokem v rozsahu 2 hodin bude společné setkání v úvodu semestru (tutoriál), na němž si představíme obsah kurzu, stanovíme pravidla hry a vysvětlíme podmínky pro absolvování předmětu. Po tomto setkání byste měli mít zcela jasnou představu o tom, co vás čeká. V případě neúčasti či částečné účasti platí princip, že neznalost pravidel neomlouvá. Případné přetrvávající pochybnosti lze řešit individuálními osobními nebo emailovými konzultacemi, vždy však s předstihem, nikoliv až po uplynutí lhůt pro splnění jednotlivých úkolů.Druhý blok představuje samostudium, které spočívá ve vyhledání, kritické analýze a zpracování informací o tématech představených ve studijních materiálech. Studijní literatura pro tento kurz Vám pomůže zorientovat se jak v problematice, tak v dalších nezbytných pramenných zdrojích. Seminární část hodinové dotace nahrazují vlastní analýzy studentů a elektronická diskuze na internetovém portálu předmětu.Poslední blok představuje závěrečné setkání na konci výukové části semestru (pravděpodobně v zápočtovém týdnu). V jeho první části se budeme věnovat problémům, které vznikly v průběhu studia, bude zhodnocen obsah předmětu a budou zodpovězeny nevyřešené otázky. Pozornost bude věnována Vašim úkolům a bude provedeno zdůvodnění jejich hodnocení. Na závěr budete seznámeni s Vašimi studijními výsledky během celosemestrálního studia.

Získané způsobilosti

Student má schopnost číst filozoficko-estetický text s porozuměním jeho obsahu, spojitosti s dalšími názory daného filozofa (ontologickými, gnozeologickými, etickými apod.) a spojitosti s estetickými kánony dané doby.

Literatura

GILBERTOVÁ, K.E., KUHN, H. Dějiny estetiky. Praha, 1965. TATARKIEWICZ, W. Dějiny estetiky III. (Novoveká estetika). Tatran. Bratislava, 1991. TATARKIEWICZ, W. Dějiny estetiky I. (Staroveká estetika). Tatran. Bratislava, 1985. TATARKIEWICZ, W. Dějiny estetiky II. (Stredoveká estetika). Tatran. Bratislava, 1988. SOURIAU, E. Encyklopedie estetiky. Victoria Publishing. Praha, 1994. HENCKMANN, W., LOTTER, K. Estetický slovník. Praha, 1995. ECO, U. Interpretácia a nadinterpretácia. Archa. Bratislava, 1995. VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. Panton. Praha, 1985. PROKOP, D. Obecná uměnověda. Gryf. Praha, 1994. KALNICKÁ, Z. Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy. Ostravská univerzita. Ostrava, 2002. MORPURGO-TAGLIABUE, Q. Současná estetika. Odeon. Praha, 1985. MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky. Odeon. Praha, 1966. KULKA, T. Umění a kýč. Torst. Praha, 1994. ISBN 80-85639-17-3.Jůzl, M., Prokop, D. Úvod do estetiky Panorama. Praha, 1989. KALNICKÁ, Z. Vybrané kapitoly z dějin estetiky 20. století. Ostravská univerzita. Ostrava, 2004. NOVÁK, M. Vznik pojmu krásna v řecké filozofii. ČSAV. Praha, 1932. HEPPNER, Ch. Reading Blake´s Designs. McGill University, Cambidge University Press. 1995.

Požadavky

Během semestru budete muset splnit následující podmínky:1) Korespondenční úkolyKaždý student zpracuje pět stručných písemných prací (rozsah cca 3 normostrany, tj. 5 400 tištěných znaků), kterými prokáže svou schopnost analyzovat vybrané filozoficko-estetické texty. Student dostane na výběr dohromady deset takových textů, z nichž si sám vybere a bude je pravidelně v průběhu semestru odevzdávat v elektronické podobě vyučujícímu. Je nutno držet se stanovených podmínek pro vypracování tohoto úkolu. Termíny odevzdání jsou: 3., 5., 7., 9., 11. výukový týden semestru. Úkoly, které budou odevzdány po stanoveném termínu, nebudou přijaty. Za splnění každého úkolu můžete získat 10 bodů, celkem tedy 50 bodů.Pro úspěšné absolvování kurzu je nezbytné, abyste z těchto korespondenčních úkolů získali minimálně 30 bodů. Nebudete-li mít dostatečný počet bodů, nemůžete absolvovat závěrečnou ústní zkoušku z tohoto předmětu.2) Ústní zkouškaZávěrečnou ústní zkoušku můžete absolvovat pouze v případě, že jste z prvních dvou úkolů získali minimálně 30 bodů. Zkouška bude kopírovat otázky, které jsou uvedeny ve studijních materiálech. Každý student si vylosuje dvě z uvedených otázek. Poté bude následovat studentovo zodpovězení vylosované otázky a diskuse nad tímto tématem. Za ústní zkoušku můžete získat až 50 bodů.Hodnocení:korespondenční úkoly 50 bodůústní zkouška 50 bodů Celkem je možné získat 100 bodů.K ústní zkoušce může přijít pouze ten, kdo získá z korespondenčních úkolů alespoň 30 bodů. Všechny body se započítávají do konečného hodnocení!

Garant

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.