Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické myšlení 19. století (KFI / KFMDS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / KFMDS - Filozofické myšlení 19. století, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná látka s rámcovým časovým vymezením1. Dějiny novověké filozofie, periodizace, charakteristiky, definice, studium.2. Kant.3. Fichte, Schelling.4. Hegel.5. Posthegelovská filozofie.6. Feuerbach.7. Marx.8. Pozitivismus.9. A. Comte.10. A. Schopenhauer.11. F. Nietzsche.12. S Kierkegaard.13. Filozofie 19. a 20. století v kontextu dějiny myšlení a vývoje kultury.

Získané způsobilosti

Absolvování kurzu vytváří u studentů předpoklady pro pochopení rozdílných etap vývoje dějin filozofie, umožňuje porozumět vlastní logice vývoje dějin novověké filozofie a vytváří předpoklady pro pochopení vztahu filozofie a společnosti dané doby (včetně vývoje novověké vědy a kultury).

Literatura

LEŠKO, V. Dějiny filozofie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Košice, 1992. RÖD, W. Dějiny filozofie. Sv. 8 Novověká filozofie. Oikúmené. Praha, 2001. SOBOTKA, M., ZNOJ, M., MOURAL, J. Dějiny novověké filozofie od Descarta po Hegela. Filozofický ústav AV ČR. Praha, 1994. SCRUTON, R. Krátké dějiny novověké filozofie. Barrister & Principal. Brno, 1999. STÖRIG, H .J. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1991; 7. vydání. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří, 2000. WINDELBAND, V. Novověká filozofie. Praha, 1921. WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filozofie. Votobia. Olomouc, 1995.

Požadavky

Během semestru budete muset splnit následující podmínky:1) Zadaný úkolKaždý student zpracuje písemnou práci, která se bude věnovat vybrané problémové řadě filozofie 19. století, v níž prokáže svůj vlastní kreativní přístup k problému, využije znalosti nabyté zejména v pramenných zdrojích, doporučených ve studijních materiálech. Je nutno držet se níže stanovených podmínek pro vypracování tohoto úkolu. Rozsah je minimálně pět normostran (tj. 9 000 tištěných znaků). Termín odevzdání v elektronické podobě je nejpozději v 10. výukovém týdnu semestru. Úkoly, které budou odevzdány po stanoveném termínu, nebudou přijaty. Za splnění úkolu můžete získat až 25 bodů.2) Korespondenční úkolVe studijních materiálech bude uvedena celá řada korespondenčních úkolů. Vyberte si jeden z nich, písemně jej zpracujte podle níže stanovených podmínek a odevzdejte v elektronické formě nejpozději v 10. výukovém týdnu semestru. Úkoly, které budou odevzdány po stanoveném termínu, nebudou přijaty. Rozsah je minimálně tři normostrany (tj. 5 400 tištěných znaků). Za splnění úkolu můžete získat až 10 bodů.3) Diskuzní příspěvkyU každého z témat, kterým se budeme během semestru věnovat, je ve studijních materiálech uvedeno několik klíčových otázek. Z nich vždy jedna bude vybrána jako nosná a bude zveřejněna na internetovém portálu předmětu včetně termínu, v němž se přístup pro vkládání příspěvku k danému tématu uzavře. Musíte se vyjádřit alespoň ke třem tématům, a to tak, že svůj připravený příspěvek vložíte na internetový portál předmětu. Ve svém příspěvku musíte formulovat svůj postoj k zadané otázce. Ačkoliv jsou těžištěm příspěvku Vaše vlastní myšlenky, musíte se ve své argumentaci také explicitně opřít o texty, které jsou k danému tématu zadány. To znamená, že v příspěvku se musí objevit citace, parafráze či odkazy na myšlenky autorů zadaných textů. Reagovat můžete nejen na tyto autory, ale také na ostatní, již zveřejněné příspěvky. Délka příspěvku se musí pohybovat mezi 1 a 2 normostranami textu (tj. cca 3 600 tištěných znaků). Hodnocena bude promyšlenost příspěvku, propracovanost a tvůrčí charakter argumentace a práce se zdroji. Každý příspěvek se hodnotí maximálně 5 body. Za splnění tohoto úkolu můžete získat až 15 bodů.Pro úspěšné absolvování kurzu je nezbytné, aby jste z těchto tří úkolů získali minimálně 30 bodů. Nebudete-li mít dostatečný počet bodů, nemůžete absolvovat závěrečnou ústní zkoušku z tohoto předmětu.4) Ústní zkouškaZávěrečnou ústní zkoušku můžete absolvovat pouze v případě, že jste z prvních dvou úkolů získali minimálně 30 bodů. Zkouška bude kopírovat otázky, které jsou uvedeny ve studijních materiálech. Každý student si vylosuje dvě z uvedených otázek. Poté bude následovat studentovo zodpovězení vylosované otázky a diskuse nad tímto tématem. Za ústní zkoušku můžete získat až 50 bodů.Hodnocení:zadaný úkol 25 bodůkorespondenční úkol 10 bodůdiskuzní příspěvky 15 bodůústní zkouška 50 bodů Celkem je možné získat 100 bodů.K ústní zkoušce může přijít pouze ten, kdo získá ze zadaného a korespondenčního úkolu a z diskuzních příspěvků alespoň 30 bodů. Všechny body se započítávají do konečného hodnocení!Klasifikace:100 - 84 bodů výborně83 - 67 bodů velmi dobře66 - 51 bodů dobře50 bodů a méně neprospěl

Garant

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.