Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KSE / PERLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSE / PERLZ - Řízení lidských zdrojů, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Historie managementu lidských zdrojů.2. Člověk a organizace. Organizační kultura.3. Role a osobnost manažera.4. Modely manažerské kompetence.5. Kariéra manažera, osobnostní rozvoj.6. Styly vedení.7. Motivování zaměstnanců.8. Hodnocení pracovního výkonu.9. Řešení konfliktů v řízení.10. Koučování.11. Delegování.12. Time management.13. Rekapitulace a aktualizace.

Získané způsobilosti

Student v předmětu rozvíjí teoretické a metodologické kompetence, uplatňuje a prohlubuje znalosti metodologie společenskovědního výzkumu při přípravě projektů zaměřených na řízení neziskových organizací. Osvojuje si znalosti a dovednosti koncipovat a realizovat programy, projekty a plány rozvoje sociálních institucí. Zdokonaluje své manažerskékompetence, a to od realizace vizí, strategií a plánů organizací, ke způsobilostem k řízení sociálních organizací a týmů, formováníhodnot, postojů, etických, právních norem a dalších aspektů kultury organizace. Rozvíjí sefmanagement autodiagnostikou, reflexí a kritickým hodnocením projektů (individuálních a týmových) prezentovaných prostřednictvím didaktické techniky.

Literatura

Margretta, J. Co je management. Jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Praha: Management Press, 2004. EVANGELU, J.A. Diagnostické metody v personalistice. Praha: Grada Publishing 1. vydání, 2009. ISBN 978-80-247-2607-6.BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., a ŠULEŘ, O. Management. Olomouc: Rubico, 2001. ISBN 80-85839-45-8.DONNELLY, J. H., GIBSON. J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha: Grada, 1997. STÝBLO, J. Management a lidé ve firmě: podnikový personální management, řízení lidských zdrojů, personální práce. Praha: eupress, 2008. ISBN 978-80-86754-98-7.Coulshed, V., Mullender, A. Management in Social Work. Basingstoke: Palgrave, 2001. DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck 1. vydání, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.Malach, J., Schneiderová, A. Manažer vzdělávání dospělých ve veřejné správě. Ostrava: PdF OU, 2004. Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 10. vydání, 2007. ISBN 80-247-0469-2-X.KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007. Nakonečný, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. URBAN, J. Výkladový slovník. Řízení lidských zdrojů s anglickými ekvivalenty. Praha: ASPI Publishing, 2004. Schneiderová, A. Vzdělávání a personální řízení (Distanční studijní text). Ostrava: OU, 2003. KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced Scorecard. Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 2002. Bělohlávek, F. Jak řídit a vést lidi. Praha : Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0505-9.VÍTKOVÁ, M. Kapitoly z personálního řízení pro neziskové organizace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. PALÁN, Z. Lidské zdroje. Výkladový slovník. Praha : Academia, 2002. Werther, W., Keith, D. Lidský faktor a personální management. praha, 1992. Metodická příručka. Praha: Management Press, 2001. LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Praha: Grada, 2004. COLE, G.A. Personnel Management - Theory and Praktice. Ashford: Colour Press, 1996. Bedrnová, E., Nový, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2005. Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management Press, 2001. ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press, 2001.

Požadavky

Autodiagnostika, analýza případových studií, cvičení sociálních manažerských dovedností. Zpracování projektu zaměřeného nazřízení sociální instituce nebo její řízení a jeho obhajoba.

Garant

PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Marek Schneider, Ph.D.PhDr. Marek Schneider, Ph.D.