Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení neziskového sektoru (KSE / RINES)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSE / RINES - Řízení neziskového sektoru, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Neziskový sektor a jeho vymezení v rámci národního hospodářství.2. Vymezení a základní členění neziskového sektoru (veřejný sektor, soukromý sektor, sektor domácností) dle kritéria financování.3. Veřejný neziskový sektor a jeho členění dle jednotlivých odvětví. 4. Veřejný neziskový sektor a teorie potřeb.5. Veřejný neziskový sektor a faktory ovlivňující jeho velikost. 6. Veřejný neziskový sektor a jeho efektivnost. 7. Organizace působící ve veřejném neziskovém sektoru v ČR.8. Nevládní neziskový sektor a jeho geneze v ČR (do roku 1989, etapy vývoje od roku 1989).9. Organizace nevládního neziskového sektoru , jejich členění a role ve společnosti.10. Organizace působící v nevládním neziskovém sektoru v ČR a jejich právní prostředí.11. Vývoj managementu, úrovně a styly řízení . 12. Management veřejného sektoru. Manažerské metody v oblasti veřejného sektoru . 13. Metody řízení a hodnocení efektivnosti ve veřejném sektoru.

Získané způsobilosti

Studenti získají jak teoretické, tak praktické poznatky z oblasti neziskového sektoru. Budou schopni rozlišit členění neziskového sektoru na (neziskový veřejný sektor, neziskový soukromý sektor a sektor domácností. Získají ucelený přehled o organizacích, které působí v neziskovém veřejném i nevládním neziskovém sektoru včetně jejich právní úpravy v ČR. Budou schopni vysvětlit, jaké funkce plní neziskové organizace ve společnosti dle předmětu své činnosti. Studenti získají i základní poznatky z teorie a vývoje managementu, které dále rozvíjí při definování a využití vybraných manažerských metod ve veřejném sektoru.

Literatura

Rektořík, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. Šimková, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha, 1996. Skovajsa, M. Občanský sektor. Praha: Portál, 2010. Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2007. Drucker, P.F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. Brozmanová Gregorová, A. a kol. Tretí sektor a mimovládne organizácie. Bánská Bystrica: PdF UMB, 2009. Škarabelová, S. Když se řekne nezisková organizace. Brno, 2002. Ochrana, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru. Praha: Ekopress, 2002. Růžičková, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. Olomouc: ANAG, 2005. Frič, P., Goulli, R. Neziskový sektor v České republice. Praha, 2001. Halásek, D. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TU, 2003. Halásek, D. Veřejná ekonomika - kapitoly č.4 a č.5. Opava: Optys, 2007.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích na základě prostudované literatury zpracování seminární práce. Studenti si na semináři zvolí z nabídnutých témat dvě neziskové organizace z jednoho odvětní (např. kultura, školství, zdravotnictví, sociální služby). Blíže popíší dva typy neziskových organizaci v tomto odvětví - jednu organizaci z oblasti veřejného sektoru (např. příspěvková organizace) a jednu ze soukromého sektoru (např. občanské sdružení, nadace apod). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná i prezentace zvolného tématu na semináři ve stanoveném termínu a úspěšné vykonání zkoušky.

Garant

PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Marek Schneider, Ph.D.PhDr. Marek Schneider, Ph.D.