Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení neziskového sektoru (KSE / RIVES)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSE / RIVES - Řízení neziskového sektoru, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1.Neziskový sektor a jeho vymezení v rámci národního hospodářství.2.Vymezení a základní členění neziskového sektoru (veřejný sektor, soukromý sektor, sektor domácností).3.Veřejný neziskový sektor a jeho členění dle jednotlivých odvětví.4. Veřejný neziskový sektor a teorie potřeb.5. Veřejný neziskový sektor a faktory ovlivňující jeho velikost.6.Veřejný neziskový sektor a jeho efektivnost.7. Nevládní neziskový sektor a jeho geneze v ČR (do roku 1989, etapy vývoje od roku 1989).8.Organizace nevládního neziskového sektoru , jejich členění a role ve společnosti.10. Právní prostředí veřejného sektoru v ČR.11.Vývoj managementu úrovně a styly řízení.12.Management veřejného sektoru.13. Metody řízení v oblasti veřejného sektoru.13. Hodnocení efektivnosti ve veřejném sektoru.

Získané způsobilosti

Studenti získají jak teoretické, tak praktické poznatky z oblasti řízení veřejného sektoru. Budou schopni vysvětlit, jaké funkce plní neziskové organizace ve společnosti dle předmětu své činnosti. Studenti získají i základní poznatky z teorie a vývoje managementu, které dále rozvíjí při definování a využití vybraných manažerských metod ve veřejném sektoru. Budou schopni rozlišit členění neziskového sektoru na (neziskový veřejný sektor, neziskový soukromý sektor a sektor domácností). Získají ucelený přehled o organizacích, které působí v neziskovém veřejném i nevládním neziskovém sektoru včetně jejich právní úpravy v ČR.Student získá základy následujících profilových kompetencí:- Schopnost sociální zodpovědnosti a občanského uvědomění.- Poznání a porozumění předmětu studia porozumění profesi.- Schopnost vyhledávat, zpracovávat a analyzovat informaci z různých zdrojů.- Schopnost abstraktního myšlení, analýzy a syntézy.

Literatura

Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Jak řídit kraj, město a obec. Rukověť územní samosprávy. (s. 31-37). Brno: MU Brno, 2002. ISBN 80-210-2957-9.Wright, G., Nemec, J. Management veřejné správy: teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-70-X.Ochrana, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru: teorie, praxe a metodika uplatnění. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 80-86929-23-X.Skovajsa, M. Občanský sektor. Praha: Portál, 2010. Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2007. Drucker, P.F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. Vágner, I. Systém managementu. 2. přepracované vyd. Brno: VMU, Edice učebnic č. 393, 2007. ISBN 978-80-210-4264-3.Brozmanová Gregorová, A. a kol. Tretí sektor a mimovládne organizácie. Bánská Bystrica: PdF UMB, 2009. Rektořík, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. Škarabelová, S. Když se řekne nezisková organizace. Brno, 2002. Ochrana, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru. Praha: Ekopress, 2002. Frič, P., Goulli, R. Neziskový sektor v České republice. Praha, 2001. Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha, 1996. Halásek, D. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TU, 2003.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích na základě prostudované literatury zpracování seminární práce. Studenti si na semináři zvolí z nabídnutých témat dvě neziskové organizace z jednoho odvětví (např. kultura, školství, zdravotnictví, sociální služby). Blíže popíší dva typy neziskových organizaci v tomto odvětví - jednu organizaci z oblasti veřejného sektoru (např. příspěvková organizace) a jednu ze soukromého sektoru (např. občanské sdružení, nadace apod.). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná i prezentace zvolného tématu na semináři ve stanoveném termínu a úspěšné vykonání zkoušky.

Garant

PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Marek Schneider, Ph.D.PhDr. Marek Schneider, Ph.D.