Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie (KAS / 3FANT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAS / 3FANT - Filozofická antropologie, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Téma 1. Vymezení předmětu filozofické antropologie ve vztahu k filozofii a jiným mimofilozofickým antropologiím. Pojetí filozofie jako vědy teoretické a empirické. Vztah filozofické antropologie a filozofie člověka.Téma 2. Jazykovo - historický aspekt definice člověka Člověk v evropské a mimoevropských kulturách. Historicko - filozofický pohled na člověka: Antika, Středověk, Renesance, Novověk, Moderna o člověku.Téma 3. Esenciální typ filozofického pojetí člověka. Vymezení esenciálního přístupu a jeho vztah k existenciálnímu přístupu.Téma 4. Dílčí esenciální filozoficko-antropologické typy pojetí člověka. Teoretický rozum a jeho typy jako essentia člověka. Praktický rozum a jeho typy jako essentia člověka. Absolutní rozum jako syntéza teoretického a praktického rozumu.Téma 5. Dílčí esenciální filozoficko-antropologické typy pojetí člověka. Smysly a jejich typy jako essentia člověka. L. Feuerbach, K. Marx. Vůle a její typy jako essentia člověka. A. Schopenhauer a F. Nietzsche.Téma 6. Existenciální typy filozofické antropologie. Existentia jako sebe-přesah. Existence a Bůh: S. Kierkegaard, K. Jaspers, G. Marcel, M. Buber.Téma 7. Existenciální typy filozofické antropologie. Existence bez Boha: M. Heidegger, J.-P. Sartre, A.Camus, S. Beauvoir, etc.Téma 8. Interpratační přístup k pojetí člověka. Od F. E. D. Schleiermachera k W. Diltheyu, H.G. Gadamerovi a P. Ricoeurovi.Téma 9. Narativní typy filozofické antropologie. Od M. Heideggera a H. Arendtové k M. Foucaultovi, etc.Téma 10. Německá škola filozofické antropologie. M. Scheler - člověk jako bytost otevřená světu.Téma 11. H. Plessner - excentrická pozicionalita jako vyjádření podstaty člověka.Téma 12. A. Gehlen - nedostatková bytost a fenomén odlehčení.Téma 13. Nová biologie (K. Lorenz, A. Portmann) a sociobiologie (E. O. Wilson) o člověku.

Získané způsobilosti

Student získá odborné způsobilosti, které jsou nezbytné pro zvládnutí studovaného okruhu témat. Procvičí si dovednosti interpretační a argumentační. Vlastním diskusním vystoupením prokáže, že je schopen koncepčně analyzovat daný problém, syntetizovat závěry a aplikovat je na probírané látce. Samostatná práce s texty prohloubí dovednost kritické analýzy problému. Na základě samostatné práce s texty a syntézy získaných poznatků zpracuje 2 písemné úkoly, což prospěje rozvoji jeho kompetenci v oblasti práce s IT.

Literatura

CORETH, E. Co je člověk. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-098-2.Kol. autorů. Člověk v moderních vědách. Praha 1992. Gehlen, A. Duch ve světě techniky, Praha 1972. Feber, J. Filosofie člověka. Ostrava 1994. HUIZINGA, J. Homo ludens. Praha 1997. BUBER, M. Problém člověka. Praha : Kalich, 1997. ISBN 80-7017-109-X.Petrucijová, J. Vágnost lidské podstaty, identity. In: Člověk, dějiny, hodnoty. Ostrava 2002.

Požadavky

1. Aktivní účast na cvičeních a pravidelná docházka.2. 5-7stranková práce (min. 8000 znaků) vypracovaná na základě přečtení původního textu z oblastí filozofické antropologie. Práce musí obsahovat citace, seznam použité literatury a musí být samostatnou (v případě zjištění, že text je opsán , student(ka) nedostane zápočet a nemůže si zapsat kurz v příštím roce). Text musí být odevzdán do 10 dnů před termínem zápočtu (1) ve vytištěné podobě nebo (2) elektronickou poštou.3. Šedesátiprocentní úspěšnost u průběžných písemných testů.4. Ústní pohovor.

Garant

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.