Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické základy metodologie soc. věd (KAS / 3FZMT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAS / 3FZMT - Filozofické základy metodologie soc. věd, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Věda jako institucionalizovaná forma poznání. Vztah věda, ne-věda, zdravý rozum. Vědy nomotetické a idiografické. Normativní a nenormativní poznání sociální reality.2. Klasická filozofie vědy: empirismus vs. racionalismus. Historický exkurz: Senzualismus, empirismus a racionalismus v novověku.3. Logické zásady výstavby vědeckých teorií. Axiomaticko-deduktivní přístup. Induktivní přístup.4. Empirická a teoretická rovina vědeckého poznání I. Pozorování, měření, experiment, popis, klasifikace, zobecnění.5. Empirická a teoretická rovina vědeckého poznání II. Hypotéza, prověrka, teorie. Explanace, predikce.6. Vztah mezi teorií a empirií. Teorie - fakt - determinismus. Spor o nomotetické a idiografické vědy: objasnění a porozumění (po prvé). Problém pravdy a zákonitosti v klasické vědě - individualismus vs. holismus (metodologický individualismus).7. Pozitivismus a empirismus v sociálních vědách: empirická fundace vědění, neopozitivistický obrat k "sjednocené vědě" (jazyk jako problém vědy po prvé), problém verifikace.8. Popperova kritika verifikacionismu a induktivismu: falzifikační model vědy - role kvantifikace ve vědě a kritika kvantitativismu.9. Vzpoura proti verifikacionismu a falzifikacionismu: teorie tzv. normální vědy a revoluce ve vědě, meze teorie normální vědy a ideje paradigmatických struktur. Paradigmatická struktura soudobé sociologie - pokus o kompromis: metodologie vědeckých programů I. Lakatose.10. Metodologický anarchismus P.K. Feyerabenda. Alternativní teorie.11. Fenomenologie a možnosti jejího uplatnění ve vědeckém zkoumání sociálních věd.12. Sociální vědy ve struktuře sociálního světa. Jazyk jako problém vědy (po druhé). Symboly a významy. Epistemologie a fenomenologie narace. Interpretativimus a konstruktivismus v sociálních vědách. Sociologický realismus a sociální konstruktivismus: koexistence a konflikt.13. Postmoderní obrat v sociologii z metodologického hlediska. Konec velkých narací - metafora a metonymie v sociálních vědách. Relativismus v postmoderní verzi. Problém moci. Etika vědy. Hodnoty a vědecké zásady. Odpovědnost vědce a "mravní kodex".

Získané způsobilosti

" Získání klíčových vědomostí v oblasti teorie vědy. " Získání klíčových dovedností ke kritickému a tvořivému využití získaných vědomosti při psaní VŠKP." Schopnost adekvátně interpretovat výsledky vlastního zkoumání z hlediska explanace a narace v sociálních vědách." Dovednost adekvátně používat odpovídající obecné metody ve vlastním zkoumání

Literatura

FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy: vývoj současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.Hubík, S.:. Hypotéza. Jihočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7040-842-1.Winch, P. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Brno, 2004. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2002. FOUCAULT, M. Je třeba bránit společnost. Filosofia. Praha, 2005. Popper, K., R. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, 1997. Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum, 2009. Garamer, H. G. Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha, Triáda, 2010. Viceník, J. Černík, V. (eds.). Rekonštrukcia sociálnych a humanitných vied. Bratislava, IRIS, 2004. Feyerabend, P., K. Rozprava proti metodě. Aurora. Praha, 2001. HUBÍK, S. Sociologie vědění. Praha: Slon, 1999. FAY,B. Současná filozofie sociálních věd. Multikulturní přístup. Slon. Praha, 2002. ISBN 80-86429-10-5.Kuhn, T. Struktura vědeckých revolucí. OIKOYMENH. Praha, 1997. Černík, V., Viceník, J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Bratislava: Iris, 2005. FOUCAULT, M. Archeologie vědění. Praha : Herrmann & synové, 2002. 318 s.; orig.: L archéologie du savoir (1969). Peregrin, J. Filosofie a jazyk. Praha, Triton, 2003. Reichel, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. KUBÁTOVÁ, H. Metodologie sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Eco, U. Mysl a smysl. Praha, 2000. Outhwaite, W. New Philosophies of Social Science. London, 1987. LYOTARD, J.F. O postmodernismu. Praha, 1993. Tondl, L. Problémy sémantiky. Praha, Karolinum, 2006. BERGER, L., P., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Z angl. originálu The Social Construction of Reality, Doubleday, New, 1999. ISBN 80-85959-46-1.Hollis, M. The Philosophy of Social Science. Cambridge, 1994. Baum, D., Gojová, A. (eds.). Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-390-3.RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993. ISBN 80-85241-32-3.

Požadavky

1.Aktivní účast na cvičeních (max. 2 omluvené absence). 2.60% úspěšnost každého ze dvou průběžných písemných testů. Obsah prvního testu: 1. - 6. témata dle sylabu předmětu, obsah druhého testu: témata 7. - 13. dle sylabu předmětu. Výklad referátu je jednou z otázek testu.3.Referát: 5-7stranková práce (min. 8000 znaků) vypracovaná na základě přečtení povinné literatury. Práce musí obsahovat citace, seznam použité literatury a musí být samostatnou. Text musí být zaslán do 10 dnů před termínem zkoušky elektronickou poštou na adresu vyučujícího. Splnění úkolu a odevzdání referátu ve stanoveném termínu je požadavkem podmiňujícím možnost vykonat zkoušku.4.Prezentace referátu na cvičení. 5.Ústní pohovor.

Garant

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.Mgr. Kateřina Glumbíkovádoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.