Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie (KAS / 5FANT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAS / 5FANT - Filozofická antropologie, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Téma 1. Vymezení předmětu filozofické antropologie ve vztahu k filozofii a jiným mimofilozofickým antropologiím. Pojetí filozofie jako vědy teoretické a empirické. Vztah filozofické antropologie a filozofie člověka.Téma 2. Jazykovo - historický aspekt definice člověka Člověk v evropské a mimoevropských kulturách. Historicko - filozofický pohled na člověka: Antika, Středověk, Renesance, Novověk, Moderna o člověku.Téma 3. Esenciální typ filozofického pojetí člověka. Vymezení esenciálního přístupu a jeho vztah k existenciálnímu přístupu.Téma 4. Dílčí esenciální filozoficko-antropologické typy pojetí člověka. Teoretický rozum a jeho typy jako essentia člověka. Praktický rozum a jeho typy jako essentia člověka. Absolutní rozum jako syntéza teoretického a praktického rozumu.Téma 5. Dílčí esenciální filozoficko-antropologické typy pojetí člověka. Smysly a jejich typy jako essentia člověka. L. Feuerbach, K. Marx. Vůle a její typy jako essentia člověka. A. Schopenhauer a F. Nietzsche.Téma 6. Existenciální typy filozofické antropologie. Existentia jako sebe-přesah. Existence a Bůh: S. Kierkegaard, K. Jaspers, G. Marcel, M. Buber.Téma 7. Existenciální typy filozofické antropologie. Existence bez Boha: M. Heidegger, J.-P. Sartre, A.Camus, S. Beauvoir, etc.Téma 8. Interpratační přístup k pojetí člověka. Od F. E. D. Schleiermachera k W. Diltheyu, H.G. Gadamerovi a P. Ricoeurovi.Téma 9. Narativní typy filozofické antropologie. Od M. Heideggera a H. Arendtové k M. Foucaultovi, etc.Téma 10. Německá škola filozofické antropologie. M. Scheler - člověk jako bytost otevřená světu.Téma 11. H. Plessner - excentrická pozicionalita jako vyjádření podstaty člověka.Téma 12. A. Gehlen - nedostatková bytost a fenomén odlehčení.Téma 13. Nová biologie (K. Lorenz, A. Portmann) a sociobiologie (E. O. Wilson) o člověku.

Získané způsobilosti

Student získá odborné způsobilosti, které jsou nezbytné pro zvládnutí studovaného okruhu témat. Procvičí si dovednosti interpretační a argumentační. Vlastním diskusním vystoupením prokáže, že je schopen koncepčně analyzovat daný problém, syntetizovat závěry a aplikovat je na probírané látce. Samostatná práce s texty prohloubí dovednost kritické analýzy problému. Na základě samostatné práce s texty a syntézy získaných poznatků zpracuje 2 písemné úkoly, což prospěje rozvoji jeho kompetenci v oblasti práce s IT.

Literatura

CORETH, E. Co je člověk. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-098-2.Kol. autorů. Člověk v moderních vědách. Praha 1992. Gehlen, A. Duch ve světě techniky, Praha 1972. Feber, J. Filosofie člověka. Ostrava 1994. HUIZINGA, J. Homo ludens. Praha 1997. Buber, M. Problém člověka. Praha 1997. PETRUCIJOVÁ, J. Vágnost lidské podstaty, identity. In: Člověk, dějiny, hodnoty. Ostrava 2002.

Požadavky

1. Aktivní účast na cvičeních a pravidelná docházka.2. 5-7stranková práce (min. 8000 znaků) vypracovaná na základě přečtení původního textu z oblastí filozofické antropologie. Práce musí obsahovat citace, seznam použité literatury a musí být samostatnou (v případě zjištění, že text je opsán , student(ka) nedostane zápočet a nemůže si zapsat kurz v příštím roce). Text musí být odevzdán do 10 dnů před termínem zápočtu (1) ve vytištěné podobě nebo (2) elektronickou poštou.3. Šedesátiprocentní úspěšnost u průběžných písemných testů.4. Ústní pohovor.

Garant

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.