Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické základy metodologie soc. věd (KAS / 5FZMT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAS / 5FZMT - Filozofické základy metodologie soc. věd, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Věda jako institucionalizovaná forma poznání. Vztah věda, ne-věda, zdravý rozum. Vedy nomotetické a idiografické. Normativní a nenormativní poznání sociální reality.2. Klasická filozofie vědy: empirismus vs. racionalismus. Historický exkurz: Senzualismus, empirismus a racionalismus v novověku.3. Logické zásady výstavby vědeckých teorií. Axiomaticko-deduktivní přístup. Induktivní přístup.4. Empirická a teoretická rovina vědeckého poznání I. Pozorování, měření, experiment, popis, klasifikace, zobecnění.5. Empirická a teoretická rovina vědeckého poznání II. Hypotéza, prověrka, teorie. Explanace, predikce.6. Vztah mezi teorií a empirií. Teorie - fakt - determinismus. Spor o nomotetické a idiografické vědy: objasnění a porozumění (po prvé). Problém pravdy a zákonitosti v klasické vědě - individualismus vs. holismus (metodologický individualismus).7. Pozitivismus a empirismus v sociálních vědách: empirická fundace vědění, neopozitivistický obrat k "sjednocené vědě" (jazyk jako problém vědy po prvé), problém verifikace.8. Popperova kritika verifikacionismu a induktivismu: falzifikační model vědy - role kvantifikace ve vědě a kritika kvantitativismu.9. Vzpoura proti verifikacionismu a falzifikacionismu: teorie tzv. normální vědy a revoluce ve vědě, meze teorie normální vědy a ideje paradigmatických struktur. Paradigmatická struktura soudobé sociologie - pokus o kompromis: metodologie vědeckých programů I. Lakatose.10. Metodologický anarchismus P.K. Feyerabenda. Alternativní teorie.11. Fenomenologie a možnosti jejího uplatnění ve vědeckém zkoumání sociálních věd.12. Sociální vědy ve struktuře sociálního světa. Jazyk jako problém vědy (po druhé). Symboly a významy. Epistemologie a fenomenologie narace. Interpretativimus a konstruktivismus v sociálních vědách. Sociologický realismus a sociální konstruktivismus: koexistence a konflikt.13. Postmoderní obrat v sociologii z metodologického hlediska. Konec velkých narací - metafora a metonymie v sociálních vědách. Relativismus v postmoderní verzi. Problém moci. Etika vědy. Hodnoty a vědecké zásady. Odpovědnost vědce a "mravní kodex".

Získané způsobilosti

" Získání klíčových vědomostí v oblasti teorie vědy. " Získání klíčových dovedností ke kritickému a tvořivému využití získaných vědomosti při psaní VŠKP." Schopnost adekvátně interpretovat výsledky vlastního zkoumání z hlediska explanace a narace v sociálních vědách." Dovednost adekvátně používat odpovídající obecné metody ve vlastním zkoumání

Literatura

FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy: vývoj současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.Hubík, S.:. Hypotéza. Jihočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7040-842-1.Winch, P. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Brno, 2004. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2002. FOUCAULT, M. Je třeba bránit společnost. Filosofia. Praha, 2005. Popper, K., R. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, 1997. Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum, 2009. Garamer, H. G. Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha, Triáda, 2010. Viceník, J. Černík, V. (eds.). Rekonštrukcia sociálnych a humanitných vied. Bratislava, IRIS, 2004. Feyerabend, P., K. Rozprava proti metodě. Aurora. Praha, 2001. HUBÍK, S. Sociologie vědění. Praha: Slon, 1999. FAY,B. Současná filozofie sociálních věd. Multikulturní přístup. Slon. Praha, 2002. ISBN 80-86429-10-5.Kuhn, T. Struktura vědeckých revolucí. OIKOYMENH. Praha, 1997. Černík, V., Viceník, J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Bratislava: Iris, 2005. FOUCAULT, M. Archeologie vědění. Praha : Herrmann & synové, 2002. 318 s.; orig.: L archéologie du savoir (1969). Peregrin, J. Filosofie a jazyk. Praha, Triton, 2003. Reichel, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. KUBÁTOVÁ, H. Metodologie sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Eco, U. Mysl a smysl. Praha, 2000. Outhwaite, W. New Philosophies of Social Science. London, 1987. LYOTARD, J.F. O postmodernismu. Praha, 1993. Tondl, L. Problémy sémantiky. Praha, Karolinum, 2006. BERGER, L., P., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Z angl. originálu The Social Construction of Reality, Doubleday, New, 1999. ISBN 80-85959-46-1.Hollis, M. The Philosophy of Social Science. Cambridge, 1994. Baum, D., Gojová, A. (eds.). Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-390-3.RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993. ISBN 80-85241-32-3.

Požadavky

1.Účast na tutoriálech. 2.60% úspěšnost každého ze dvou průběžných písemných testů. Obsah prvního testu: 1.-6. témata dle sylabu předmětu, obsah druhého testu: témata 7.-13. dle sylabu předmětu. Výklad referátu je jednou z otázek testu.3.Referát: 5-7stranková práce (min. 8000 znaků) vypracovaná na základě přečtení povinné literatury. Práce musí obsahovat citace, seznam použité literatury a musí být samostatnou. Text musí být zaslán do 10 dnů před termínem zkoušky elektronickou poštou na adresu vyučujícího. Splnění úkolu a odevzdání referátu ve stanoveném termínu je požadavkem podmiňujícím možnost vykonat zkoušku.4.Ústní pohovor.

Garant

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.Mgr. Kateřina Glumbíkovádoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.