Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické a etické aspekty ošetřov. (UOM / FEODP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UOM / FEODP - Filozofické a etické aspekty ošetřov., Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

základní literatura:ČÁP, J., NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K. Stratégie informovania pacienta. In Tvorba cien v súkromnej ambulancii : praktické návody na stanovenie cien a komunikáciu s pacientom. Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2004. ISBN 80-968117-7-0. S. C1.2/1-C1.2/8.ČÁP, J., NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K. Zásady informovania pacienta. In Tvorba cien v súkromnej ambulancii : praktické návody na stanovenie cien a komunikáciu s pacientom. Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2004. ISBN 80-968117-7-0. S. C1.3/1-C1.3/8.ČÁP, J., MAGEROVÁ, J. Postoje k problematike smrti a umierania človeka v ošetrovateľskej etike. In Argumentácia v bioetike. Eds. J. Hrkút. 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, s. 171-215.DYSON, J., COBY, M., FORMAN, D. The meaning of spirituality: a literature review In Journal of Advanced Nursing, 1997, No. 26, pp. 1183-1188.GATSTMANS CH. Care as a Moral Attitude in Nursing. In Nursing Ethics, 1999, Vol. 6, No. 3, pp. 214-223.PALENČÁR, M. Ošetrovateľstvo ako veda. In ŽIAKOVÁ, K. et al. Ošetrovateľstvo: teória a vedecký výskum 2. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009, s.13-69.Doporučená literaturaANZENBACHER, A. Úvod do etiky. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. 292 s. ISBN 80-7192-698-1.Communicating with Patients. In Association of Reproductive Health Professionals (ARHP), 2010. Dostupné na internete: http://www.arhp.org/uploadDocs/QRGcommunicating.pdfDejiny etického myslenia v Európe a USA. Ed. A. Remišová. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2008. 894 s. ISBN 978-80-8101-103-0.FIŠEROVÁ, J. Etika v ošetřovatelství : Pomocný učebný text. Brno : IDVPZ, 1998. 60 sFRANKL, E.V. Lékařská péče o duši. 2. vyd. Brno : CESTA, 1995. ISBN 80-85319-39-X.GLASA, J. Etika v ošetrovateľstve. In: Medicínska etika a bioetika, 2000, roč. 7, č. 3-4, s. 6-13.GLUCHMAN, V., DOKULIL, M. Praktické otázky etiky a morálky. 1. vyd. Prešov : PVT, 1998. 200 s. ISBN 80-88859-13-1.JAROŠOVÁ, D. RŮŽIČKOVÁ, R. Umírání z pohledu sestry. 1. vyd. Ostrava : Repronis, 2001. 21 s. ISBN 80-7042-325-0.Od narození do smrti : Etické problémy v lékařství. Eds. D.C. Thomasma, T. Kushnerová. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2000. ISBN 80-204-0883-5, s. 213-223.OLDNALL A. A critical analysis of nursing: meeting the spiritual needs of patiens. In Journal of Advanced Nursing, 1996, No. 23, pp. 138-144.PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. 1. vyd. Praha : Herrmann a synové, 1997. 178 s.SCHERER, G. Základní fenomény lidského bytí očima filozofie. 1. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. 167 s. ISBN 978-80-7192-979-6.UBALDO, N. Obrazové dějny filozofie. 1. vyd. Praha : Universum, 2006. 583 s. ISBN 80-242-1578-0.VOLEK, P. Úvod do logiky a teórie vedy. 1. vyd. Bratislava : Update Studio, 1999. 207 s. ISBN 80-967765-1-7.VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 320 s. ISBN 80-7178-998-4.WILLIAMS, J.R. Medical Ethics Manual. 1st ed. World medical Association, 2005, 134 p. ISBN 92-990028-1-9.

Literatura

ONDOK, J. Bioetika, biotechnologie a biomedicína. 1. vyd. Praha : Triton. ISBN 80-7254-486-1.GATSTMANS, CH. Care as a Moral Attitude in Nursing. In Nursing Ethics. 1999. COHERT, E. Co je člověk?. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-170-9.Deklarácia o podpore práv pacientov v Európe. 1994. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne. 1997. Ethics in Clinical Practice. G.Hawley, (ed.) 1st. Harlow : Pearson education, 2007. ISBN 978-0-13-201827-2.SARA, T.F., JOHNSTONE, M.J. Ethics in Nursing Practice. 2nd ed. Oxford : Blackwell Science, 2002. ISBN 0-632-05935-4.BURKHART A.M, NATHANIEL, K.A. Ethucs Issues in Contemporary Nursing. 3rd ed. Delmar, Cengage Learning, 2008. ISBN 0-8400-3102-5.Etické problémy v lékařství. Eds. D.C. Thomasma, T. Kushnerová. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2000. ISBN 80-204-0883-5.JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Trion, 2003. ISBN 80-7254-329-6.NEMČEKOVÁ, M. et al. Etika v ošetrovatestve. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8068-812-7.Európska charta práv pacientov. 1994. RACHELS, J. Euthanasia. In Matters of Life and Death : New Introductory Essays in Moral Philosophy. Ed. T. Regan. 2nd ed. New York, 1985. EMANUEL, E.J. Euthanasie. In JAMA. 1995. PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropológie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0076-5.http://slovnik.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=139HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2. vyd., 2002. ISBN 80-7262-132-7.VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. 3. vyd. Praha : Portal, 2003. ISBN 80-7169-437-1.BUTTS, B.J., RICH, K. Nursing Ethics. 2nd ed. Boston : Jones and Bartlett Publishers, 2008. ISBN 0-7637-4898-6.LIESMANN K., ZENNATY, O . O myšlení. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 1994. ISBN 80-85619-94-6.KŰBLER - ROSS, E. O smrti a umíraní. 1. vyd. Turnov : Arica, 1993. ISBN 80-900134-6-5.RICKEN, F. Obecná etika. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 1995. ŽIAKOVÁ, K. et al. Ošetrovateľské konceptuálne modely. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta. ISBN 978-80-8063-247-2.KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo I. 1.vyd. Martin : Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0.NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K., MIŠTUNA, D. pacientov : Medicínske, ošetrovateľské a filozoficko-etické súvislosti. 2. vyd. Martin : Osveta. ISBN 80-8063-162-X.ČÁP, J., MAGEROVÁ, J. Postoje k problematike smrti a umierania človeka v ošetrovateľskej etike. In Argumentácia v bioetike. Eds. J. Hrkút. 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. Právo ženy? Štúdie o problematike interrupcií. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2004. ISBN 80-7149-612-X.BEAUCHAMP L.T., CHILDRESS, F.J. Principles of Biomedical Ethics. 3rd ed. New York, Oxford : Oxford University Press, 1989. ISBN 0-19-505902-6.THOMPSON, M. Přehled etiky. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-806-6.ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství a spirituality. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-7367-312-3.ČÁP, J., PALENČÁR. Smrť a vedomie smrteľnosti. Bratislava : IRIS, 2012. SCHERER, G. Smrt jako filosofický problém. 1. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské Nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-914-X.ČÁP, J., NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K. Stratégie informovania pacienta. In Tvorba cien v súkromnej ambulancii : praktické návody na stanovenie cien a komunikáciu s pacientom. Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2004. ISBN 80-968117-7-0.GAJDA-KRYNICKA, J. Tanatologia jako dyscyplina naukowa? Logos smierci. In Problemy wspólczesnej tanatologií IX. Ed. J. Kolbuszewski. 1. vyd. Wroclaw : Wroclaw Scietific Society, 2005. ISBN 83-7374-037-6.HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatológie. 2. vyd. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-471-3.The ICN Code of Ethics for Nurses. Geneva: ICN, 2006. DYSON, J., COBY, M., FORMAN, D. The meaning of spirituality: a literature review In Journal of Advanced Nursing. 1997. KASTENBAUM, R. The Psychology of Death. 3rd. Ed. New York : Springer, 2006. ISBN 0-8261-0263-8.ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: SNP, 1991. ISBN 80-04-26038-1.http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=slo.ČÁP, J., NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K. Zásady informovania pacienta. In Tvorba cien v súkromnej ambulancii : praktické návody na stanovenie cien a komunikáciu s pacientom. Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2004. MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha:Grada-Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2.

Požadavky

Vypracovat písemnou práci na jedno ze základních témat předmětu (rozsah min. 5 NS tj. min. 10 800 znaků s mezerami). Písemnou práci upravit podle pravidel psaní odborných prací platných na LF OU. Použitá literatura musí obsahovat minimálně 3 cizojazyčné zdroje, které jsou věnované vybranému tématu. Celkově se požaduje více než 8 literárních zdrojů. Konzultace mohou být průběžně prostřednictvím elektronické pošty. Písemná práce bude hodnocena vyučujícím, který na základě hodnocení zašle studentovi otázky týkající se daného tématu. Na ústní zkoušce budou otázky zodpovězeny.

Garant

Mgr. Juraj Čáp, Ph.D.