Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a koncept. modely v ošetřov. (UOM / O3FKM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UOM / O3FKM - Filozofie a koncept. modely v ošetřov., Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny, strukturování pojmového aparátu, metaparadigma oboru2. Paradigma ošetřovatelství, konceptuální modely a teorie, vysvětlení pojmů konceptuální model, teorie, pojmy koncetuálních modelů3. Ošetřovatelství a porodní asistence jako samostatný obor, klíčové kroky k efektivní ošetřovatelské péči. Místo koncepcí a teorií v ošetřovatelství. Vztah modelů a teorií k metodologii ošetřovatelství (ošetřovatelskému procesu).4. Přehled modelů a teorií v ošetřovatelství a porodní asistenci a jejich aplikace v ošetřovatelské praxi (ošetřovatelský proces, dokumentace)- humanistické modely ošetřovatelské péče a porodní asistence (Nightingalová, Hendersonová, Abdellahová, Oremová, Leiningerová, Watsonová, Parseová)- interakční modely ošetřovatelské péče, aplikace (Peplauová, Orlandová, Wiedenbachová)- systémové modely ošetřovatelské péče, aplikace (Johnsonová, Royová, Kingová, Neumanová)- modely energetického pole v ošetřovatelské péči a porodní asistence (Levinová, Rogersová, Fitzpatricová, Newmanová)- vývojové modely v ošetřovatelské péči a porodní asistenci, aplikace v ošetřovatelské praxi (ošetřovatelský proces, dokumentace).5. Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordonová), aplikace v ošetřovatelské praxi (ošetřovatelský proces, dokumentace).Další doporučená literatura:Žiaková, K. a kol. Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum. Osveta. Martin, 2003Mastiliaková, D. Úvod do ošetřovatelství I. díl - Systémový přístup. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0429-9Archalousová, A. Přehled vybraných ošetřovatelských modelů. Hradec Králové: Nucleus HK, 2003 ISBN 80-86225-33-XArchalousová, A., Slezáková, Z. Aplikace vybraných ošetřovatelských modelů do klinické a komunitní praxe. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005. ISBN 80-86225-63-1

Získané způsobilosti

student zná filozofické základy ošetřovatelstvístudent zná teoretický rámec oboru ošetřovatelstvístudent zná vybrané ošetřovateůlské modelystudent využívá ošetřovatelské terminologiestudent aplikuje vybrané ošetřovatelské modely a teorie v praxistudent umí zpracovat případovou studii student je schopen sbírat data o pocientovi a analyzovat případ dle aplikovaného ošetřovatelského modelu nebo teorie

Literatura

Žiaková, K., Jarošová, D., Čáp, J. Ošetřovatelství - konceptuální modely a teorie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. ISBN 80-7368-068-8.Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004. ISBN ISBN 80-7178-804-.Jarošová, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-339-0.

Požadavky

Aktivní účast na konzultacích, studium literatury, zpracování seminární práce, písemný test (min. 60 bodů ze 100 možných). V případě neúčasti studenta na konzultacích bude realizována zkouška ústní formou.

Garant

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.