Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy 2 (KPA / 55LV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / 55LV2 - Filosofie výchovy 2, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přehled probírané látky:1. Seznámení s obsahem kursu, literaturou, výběr autorů a literatury k vybraným tématům.2. Úvod do axiologie (teorie hodnot) .3. Současná společnost a její hodnotové modality ve vztahu k výchově a vzdělávání. Prezentace, diskuse.4. Současná společnost a její hodnotové modality ve vztahu k výchově a vzdělávání. Prezentace, diskuse.4. Kategorizace hodnot, rozmanitost hodnot - dobro a zlo, mravní hodnoty, proměny našeho vztahu k hodnotám.5. Současná společnost a její hodnotové modality ve vztahu k výchově a vzdělávání. Prezentace, diskuse.6. Změna hodnot nebo změna našeho vztahu k hodnotám ?Evropské hodnoty, existence obecně závazných hodnot ve výchově.7. Silné stránky charakteru a ctností, jak je rozvíjet ve výchově.8. Smysl lidské existence. Prezentace, diskuse.9. Hodnotová dimenze školy. Profesní hodnoty učitelů.10. Ctnost, moudrost, vědění. Prezentace, diskuse.11. Člověk a jeho spolubytí s přírodou. Etický vztah ke všemu "ne-lidskému." Hlubinná ekologie. Technocentrické a trvale udržitelné centrické paradigma.12. Biofilní charakter vzdělávání. Východiska pro environmetální vzdělávání.13. Zápočtový týden - kontrola seminárních prací.

Získané způsobilosti

" Znalost a porozumění základní filosofické terminologii " Analýza základních filosofických otázek a jejich souvislost s výchovou a vzděláváním (ontologická, gnoseologická problematika a filosofie člověka) " Filosofická analýza struktury lidského bytí (člověk jako rozvíjení vědomí sebe sama; člověk jako součást společenství; člověk ve vztahu ke světu, péče o transcedenci) a její aplikace, analýza a vyhodnocení pro osobní existenci a pedagogickou praxi" Znalost a porozumění tradici evropské výchovy a vzdělávání a její hodnotové dimenzi, schopnost aplikace, analýzy, syntézy a hodnocení pro pedagogickou praxi" Znalost, analýza a hodnocení soudobých vzdělávacích teorií a jejich hodnotové dimenze" Filosofická reflexe současných výchovných a vzdělávacích cílů - "učit se poznávat", "učit se jednat", "učit se žít společně" učit se být" - aplikace, analýza, syntéza a hodnocení vzhledem k vlastní roli učitele" Rozvoj hodnotové kompetence (znalost dobře konstituovaného hodnotového systému, schopnost a připravenost jednat s vědomím této znalosti)

Literatura

PINC, Z. Fragmenty k filosofii výchovy. Praha, 1999. ISBN 80-7298-004-1.CORETH, E. Co je člověk. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-098-2.Kolektiv autorů. Hodnoty a vzdělání. Praha : UK, 1997. ISBN 80-86039-18-8.viz seznam základní lietratury a seznam literatury č. 1 a 4.2. Seznam studentům předán na 1. semináři v 55ILV1 v ZS. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann a synové, 1995.

Požadavky

Forma zkoušky - ústní.Okruhy ke zkoušce:1. Filosofie, její vznik - počátky filosofie a filosofování u člověka, filosofické otázky, východiska filosofie, filosofické systémy - základní okruhy problémů a struktura filosofie, poslání filosofie, základní filosofické otázky a jejich souvislost s výchovou a vzděláváním. Představitelé filosofie výchovy. 2. Výchova, vzdělání jako "péče o duši"3. Evropská vzdělávací tradice, tři antropologické modely pojetí člověka a jim odpovídající výchovně vzdělávací modely4. Soudobé vzdělávací teorie5. Hodnoty, hodnocení, funkce hodnot ,teorie hodnot ve filosofickém myšlení - metafyzicky a nemetafyzicky fundované teorie hodnot, kategorizace hodnot, krize hodnot, nebo krize našeho vztahu k hodnotám? 6. Člověk a jeho spolubytí s přírodou. Etický vztah ke všemu "ne-lidskému."Vzdělávání a jeho biofilní orientace. 2.Referát z vybraného titulu (viz seznam literatury č. 1. nebo 2)Seminární práci ( referát) odevzdáváte u zkoušky. Rozprava nad referátem z četby. Posuzuje se znalost a porozumění pojmům, argumentace studenta.

Garant

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.