Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy 1 (KPA / 5ILV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / 5ILV1 - Filosofie výchovy 1, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Seznámení s obsahem seminářů, požadavky, výběr literatury.2. Úvod do filosofického myšlení. Filosofie, její vznik - počátky filosofie a filosofování u člověka, filosofické otázky, východiska filosofie, filosofické systémy - základní okruhy problémů a struktura filosofie, poslání filosofie, základní filosofické otázky a jejich souvislost s výchovou a vzděláváním.3. Filosofie výchovy. Cesty filosofie k tematizaci problému člověka (s přihlédnutím ke specifikům výchovy a vzdělávání). Člověk jako rozvíjení vědomí sebe sama - péče o duši. Člověk jako součást polis. Člověk ve vztahu ke světu , péče o transcendenci.4. Konstitutivní v tradici evropské výchovy a vzdělávání. Platónská paidea, křesťanské educatio, novověké pojetí výchovy a vzdělávání a jim odpovídající antropologické modely člověka.5. Samostudium - příprava prezentace.6. Reflexe antropologických témat ve filosofické literatuře - prezentace.7.- 8. Soudobé teorie vzdělávání.9. Rizika soudobého vzdělávání - anpropocentrismus, kapitalizace ducha.10. Reflexe antropologických témat ve filosofické literatuře - prezentace.11. Reflexe antropologických témat ve filosofické literatuře - prezentace.12. Filosofování s dětmi - praktické příklady pro pedagogickou praxi .13. Odevzdání seminární práce, hodnocení

Získané způsobilosti

Znalost a porozumění základní filosofické terminologii.Analýza základních fiosofických otázek a jejich souvislostí s výchovou a vzděláváním.Filosofická analýza struktury lidského bytí (člověk jako rozvíjení sebe sama; človeka jako součást společenství; človek ve vztahu ke světu) a její aplikace, analýza a vyhodnocení pro osobní existenci a pedagickou praxi.Znalost a porozumění tradici evropské výchovy a vzdělávání a jejich hodnotové dimenzi; schopnost aplikace, analýzy, syntézy a hodnocení pro pedagogickou praxi.Rozvoj hodnotové komptenece (znalost dobře konstituovaného hodnotového systému, schopnost a připravenost studenta s vědomím této znalosti).

Literatura

www.osu.cz/portalPalouš, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991. Pelcová, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000. Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.There is only basic literature at the list. The extended list literature will be handed to students at 1 seminar. Michálek, J. Topologie výchovy (Místo výchovy v životě člověka). Praha : Oikumene, 1996. KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann a synové, 1995. PELCOVÁ,N. Vzorce lidství.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích (80 %)1. Průběžné plnění úkolů z distančního textu Výchova a vzdělání v rozměru diskursu o lidských záležitostech - Texty k filosofii výchovy I. 2.Prezentace vybrané četby na semináři (stručná informace o autorovi, obsah díla, vybrané myšlenky) - rozsah 5 minut. Forma prezentace ( power-point, flipchart).Prezentaci si připravte zpaměti. Power-point je pouze oporou, není dovoleno prezentaci pouze odklikat a přečíst ( Prezentace nebude uznána). Rovněž tak se předpokládá porozumění pojmům, cizím slovům, které budete v prezentaci používat. Termíny prezentací: viz sylabus 3. Písemný referát z vybraného titulu (viz seznam č. 1. nebo č. 2). Termín odevzdání referátu: v posledním zápočtovém týdnu, nebo 5 dnů před vaším termínem zápočtu na PortáleObsah referátu:1.Úvodní informace o autorovi (cca 1 odstavec )2.Obsah knihy a představení hlavních myšlenek autora; 3. Co vás na knize nejvíce zaujalo3. Dodržování bibliografické normy (viz např.Boldis-cz)4. Rozsah práce: 4 normostrany (Word, písmo 12, normostrana 1800 znaků) Hodnotí se:U referátu:1. Dodržení požadované formy referátu. 2. Dodržení rozsahu práce. 3. Formální úprava práce (bibliografická norma)Nedodržení těchto tří je důvodem vrácení práce. Náležitosti práce:Titulní strana - název práce, vpravo dole: jméno, příjmení, název studijního oboru, název předmětu, jeho celá zkratka, datum odevzdání. tatana.gobelova@osu.cz.Elektronicky zasílejte pouze z vaší studentské adresy (jinak odeslané práce nebudou přijaty).

Garant

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.