Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy 2 (KPA / 5ILV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / 5ILV2 - Filosofie výchovy 2, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přehled probírané látky:1. Seznámení s obsahem kursu, literaturou, výběr autorů a literatury k vybraným tématům.2. Úvod do axiologie (teorie hodnot) .3. Současná společnost a její hodnotové modality ve vztahu k výchově a vzdělávání. Prezentace, diskuse.4. Současná společnost a její hodnotové modality ve vztahu k výchově a vzdělávání. Prezentace, diskuse.4. Kategorizace hodnot, rozmanitost hodnot - dobro a zlo, mravní hodnoty, proměny našeho vztahu k hodnotám.5. Současná společnost a její hodnotové modality ve vztahu k výchově a vzdělávání. Prezentace, diskuse.6. Změna hodnot nebo změna našeho vztahu k hodnotám ?Evropské hodnoty, existence obecně závazných hodnot ve výchově.7. Silné stránky charakteru a ctností, jak je rozvíjet ve výchově.8. Smysl lidské existence. Prezentace, diskuse.9. Hodnotová dimenze školy. Profesní hodnoty učitelů.10. Ctnost, moudrost, vědění. Prezentace, diskuse.11. Člověk a jeho spolubytí s přírodou. Etický vztah ke všemu "ne-lidskému." Hlubinná ekologie. Technocentrické a trvale udržitelné centrické paradigma.12. Biofilní charakter vzdělávání. Východiska pro environmetální vzdělávání.13. Zápočtový týden - kontrola seminárních prací.

Získané způsobilosti

Znalost, analýza a hodnocení soudobých vzdělávacích teorií a jejich hodnotové dimenze.Filosofická refelxe současných výchovných a vzdělávacích cílů - "učit se poznávat, učit se jednat, učite se žít společně, učit se být"- aplikace, analýza, syntéza a hdonocení vzheldem k valstní roli učitele.Rozvoj hodnotové kompetence (znalost a porozumění dobře konstituovanému hodnotovému systému, schopnost a připravensot jednat s vědomím této znalosti).

Literatura

GÖBELOVÁ, T. Axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání. DOROTÍKOVÁ, S. Filosofie hodnot. UK. Praha, 1998. ISBN 80-86039-79-X.KUČEROVÁ, S. Člověk, hodnoty, výchova. Prešov : Mana Noc, 1996. ISBN 80-85668-34-3.KOHÁK,E. Člověk,dobro,zlo. Praha:Ježek, 1993. ISBN 80-901625-3-3.Šmajs, J. Etika, ekonomika, příroda. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4293-9.Kolektiv autorů. Hodnoty a vzdělání. Praha : UK, 1997. ISBN 80-86039-18-8.KOHÁK, E. Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky. Slon. Praha, 2004.

Požadavky

1. Prezentace a diskuse nad vybraným tématem v semináři (viz sylabus). Prezetace ve skupině. Student splní v zadaném semináři. Splnění úkolu - předpoklad k ústní zkoušce. 2. Četba vybraného titulu (seznam č. 1 nebo 2 ).Požadavky k ústní zkoušce 1. Rozprava nad prostudovanou literaturou (informace o autorovi a hlavních myšlenkách díla). 2. Okruhy k 2. části ústní zkoušky :1. Filosofie, její vznik - počátky filosofie a filosofování u člověka, filosofické otázky, východiska filosofie, filosofické systémy - základní okruhy problémů a struktura filosofie, poslání filosofie, základní filosofické otázky a jejich souvislost s výchovou a vzděláváním. Představitelé filosofie výchovy. 2. Výchova, vzdělání jako "péče o duši"3. Evropská vzdělávací tradice, tři antropologické modely pojetí člověka a jim odpovídající výchovně vzdělávací modely4. Soudobé vzdělávací teorie5. Hodnoty, hodnocení, funkce hodnot ,teorie hodnot ve filosofickém myšlení - metafyzicky a nemetafyzicky fundované teorie hodnot, kategorizace hodnot, krize hodnot, nebo krize našeho vztahu k hodnotám? 6. Člověk a jeho spolubytí s přírodou. Etický vztah ke všemu "ne-lidskému."Vzdělávání a jeho biofilní orientace. Posuzuje se znalost a porozumění pojmům, argumentace studenta. Bodová tabulka pro hodnocení91-100 A - 1 (1) - započteno81-90 B - 2+ (2)- započteno71-80 C - 2- (2) - započteno61-70 D - 3+ (3) - započteno51 - 60 E - 3- (3) -započteno0-50 F, FX - 4 (4) - nezapočtenoVysvětlení:A-FX = Hodnocení (šestistupňová klasifikační stupnice)1, 2+,2-,3+,3-, 4 = Zkouška (šestistupňová klasifikační stupnice)1,2,3,4 = Zkouška OU (čtyřstupňová klasifikační stupnice)Zápočet - započteno X nezapočteno

Garant

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.