Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KPA / BFV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / BFV1 - Filosofie výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do studia filosofie výchovy.2. Proč ještě vůbec filosofovat ? Podstata filosofického tázání, struktura filosofie. Otázky a témata pro současné filosofy a pedagogy.3. Filosofie výchovy a její aplikace v předškolním vzdělávání. Filosofování s dětmi.4. Evropská vzdělávací tradice - platónská paideia, křesťanské educatio, novověké pojetí výchovy a vzdělávání.5. Reflexe antropologických témat ve filosofické literatuře - prezentace.5. Soudobé teorie vzdělávání.6. Rizika soudobého vzdělávání - anpropocentrismus, kapitalizace ducha.7. Reflexe antropologických témat ve filosofické literatuře - prezentace.8. Hodnoty a výchova. Životní zdatnost jako cíl hodnotové výchovy. 9. Reflexe antropologických témat ve filosofické literatuře - prezentace.10. K etice jednání - etický kodex učitele.11. Reflexe antropologických témat ve filosofické literatuře - prezentace.12. Základy etiky jednání ke všemu "ne lidskému" ve vazbě k environmentální výchově.13. Odevzdání seminární práce, hodnocení

Získané způsobilosti

Orientuje se v základním filosoficko-pedagogickém vědění v diachronním a synchronním aspektu. Dokáže rozhodovat o významnosti, váze, smyslu pedagogického vědění (pedagogických disciplín) a cílů, obsahů, metod a forem výchovně-vzdělávacích činností. Reflektuje sebe jako lidskou bytost, hodnoty, které sdílí, sociální vazby, v nichž existuje.

Literatura

PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2.RIES, L. Člověk a výchova. K humanizaci edukace. Ostrava: Z. Pracný a PdF OU, 2008. ISBN 978-80-900745-4-5.BREZINKA, W. Filosofické základy výchovy. Zvon. Praha, 1996. ISBN 80-7113-169-5.ARENDTOVÁ, A. Krize kultury. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0424-4.SOKOL, J. Malá filozofie člověka. Slovník filozofických pojmů. Praha : Vyšehrad, 2002. MACHOVEC, M. Smysl lidské existence. Praha : Akropolis, 2001. ISBN 80-7304-016-6.FROMM, E. Umění milovat. Praha : Český klub, 1997. ISBN 80-85637-26-X.Frankl, V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1997. ISBN 80-85 139-63-2.PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. ISV. Praha, 2001. ISBN 80-85866-64-1.SCHWEITZER, A. Zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Praha : Vyšehrad, 1989.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích (80 %)1. Splnění úkolů z distančního textu Výchova a vzdělání v rozměru diskursu o lidských záležitostech - Texty k filosofii výchovy I. - doložte v portfoliu, termín plnění : průběžně pro oba semestry (portfolio je součástí zkoušky v letním semestru) 2.Prezentace vybrané četby na semináři (stručná informace o autorovi, obsah díla, vybrané myšlenky) - rozsah 5 minut. Forma prezentace ( power-point, flipchart).Prezentaci si připravte zpaměti. Power-point je pouze oporou, není dovoleno prezentaci pouze odklikat a přečíst ( Prezentace nebude uznána). Rovněž tak se předpokládá porozumění pojmům, cizím slovům, které budete v prezentaci používat. Termíny prezentací: 2. Termín: 19.11., 20.11. a 3.12., 4.12. 3. Písemný referát z vybraného titulu (viz seznam č. 1. nebo 2). Termín odevzdání: při prezentaci. Nejzazší termín odevzdání referátu: 14.12.Obsah referátu:1.Úvodní informace o autorovi (cca 1 odstavec )2.Obsah knihy a představení hlavních myšlenek autora; 3. Co vás na knize nejvíce zaujalo3. Dodržování bibliografické normy (viz např.citace.com.cz)4. Rozsah práce: 3 normostrany (Word, písmo 12, normostrana 1800 znaků) Hodnotí se:U referátu:1. Dodržení požadované formy referátu. 2. Dodržení rozsahu práce. 3. Formální úprava práce (bibliografická norma)Nedodržení těchto tří je důvodem vrácení práce. Náležitosti práce:Titulní strana - název práce, vpravo dole: jméno, příjmení, název studijního oboru, název předmětu, jeho celá zkratka, datum odevzdání. tatana.gobelova@osu.cz.Elektronicky zasílejte pouze z vaší studentské adresy (jinak odeslané práce nebudou přijaty).Aktivní účast v seminářích 0-20bPrezentace: 0-40Seminární práce (referát): 0-40 Body pro hodnocení:91 - 100 A 81 - 90 B 71 - 80 C 61 - 70 D 51 - 60 E 0 - 50 F

Garant

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.