Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a spolupráce (KPA / BRSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPA / BRSP - Řízení a spolupráce, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Právní forma organizace, právní vztahy, odpovědnost vycházející ze zákonů pro postavení MŠ jako subjektů.Teorie řízení jako vědní disciplína a struktura řízení školství. Řízení a spolupráce v edukačním procesu mateřské školy, řízení školy v oblasti: pedagogické, ekonomicko-hospodářské, personální, organizační.Řízení v oblasti pedagogické: fáze řízení edukačního procesu. Řízení edukační práce ve třídě mateřské školy a vedení dětí ke spolupráci při výchovně vzdělávací činnosti. Spolupráce učitelek mateřské školy a participace na řízení v týmu. Vedení lidí a motivace pracovníků. Problematika poradenství.Legislativa v práci učitelky MŠ a vybraná problematika při realizaci v praxi: Školský zákon a navazující vyhlášky, zákon o pedagogických pracovnících, zákoník práce, zákon o rodině, Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod.Řízení v oblasti ekonomicko-hospodářské : ochrana majetku v užívání, inventarizace učebních pomůcek a vybavení. Aplikace zákona o archivnictví, způsob archivace a skartace.Řízení v oblasti personální: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - ochrana dětí v objektu, na zahradě i při pobytu venku, ranní filtr, bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, rodičů a dalších osob přítomných v objektu instituce, zabezpečení proti kuřáctví, alkoholismu a dalším návykovým látkám. Civilní ochrana osob v objektu, ochrana dětí. Požární ochrana dětí v objektu, povinnosti zaměstnanců vzhledem k dětem stanovené evakuačním plánem a požárními poplachovými směrnicemi. Typy inspekcí, zaměření sledování, kritéria hodnocení. Spolupráce instituce pro preprimární vzdělávání se zřizovatelem, SZÚ a KHS a dalšími subjekty. Povinnosti a práva učitelů i nepedagogických pracovníků v instituci pro vzdělávání dětí v preprimárním věku.Spolupráce se sociálními partnery školy: se Základní školou, se zřizovatelem, s občanským sdružením, kulturními institucemi, aj.Vyhodnocení seminárních prací, závěrečná panelová diskuse k uvedeným problémům.

Získané způsobilosti

Student/ka se orientuje v problematice řízení života institucionálního zařízení pro výchovu dítěte ve věku do nástupu do povinného vzdělávání, jejího praktického zabezpečení a chodu. Dokáže srovnat základní mezinárodní a národní dokumenty týkající se dítěte, školství, rodiny, základní dokumenty pro práci ve školách a zařízeních v ČR. Zpracuje vybranou problematiku organizace a řízení týmu. Na základě poznatků získaných v předmětu diskutuje o pravidlech vytváření vnitřního řádu konkrétní MŠ. Odhadne a cvičně stanoví náplň a organizaci práce jednotlivých druhů pracovních činností zaměstnanců instituce zaměřující se na vzdělávání a péči dítěte preprimárního věku.

Literatura

BOUROVÁ, M. Evaluace a hodnocení v mateřské škole. Nový Bydžov : ATRE, 2002. www.vuppraha.czSVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha : ASPI, 2006. ISBN 80-73757-176-5.Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č.j. 10 007/1998-26. VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kolektiv. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2008. Platná legislativa PO a BOZP. Pokyn MŠMT ČR č.j. 19 720/96-10/3 o řízení a kontrole požární ochrany. Pracovní řád pro zaměstnance škola školských zařízení MŠMT ČR č.j. 14 269/2001-26. PRÁŠILOVÁ, M. Projektování v mateřské škole. Olomouc : Hanex, 2004. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2004. BOUROVÁ, M. Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol. Nový Bydžov : ATRE, 2001. STOČEK, M. Rukověť ředitelky mateřské školy. Praha : ATRE, 2000. BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7.PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-712-7.Úmluva o právech dítěte - zákon č. 104/1991 Sb. Ústava, Listina základních práv a svobod, Deklarace lidských práv, Charta rodičů, Zákoník práce, Občanský zákoník, Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č.j. 10 007/1998-26.Nařízení vlády 68/1997 ve znění usnesení vlády 684/1999 o míře vyučovací povinnosti. Pokyn ministra MŠMT k poskytování OOPP- MŠMT č.j. 15997/95-42 Pokyn MŠMT Č č.j. 10062/98-22 k zápisu do prvních tříd. Pokyn MŠMT ČR č.j. 19 720/96-10/3 o řízení a kontrole požární ochrany Pracovní řád pro zaměstnance škola školských zařízení MŠMT ČR č.j. 14 269/2001-26 Úmluva o právech dítěte - zákon č. 104/1991 Sb. Vedení mateřské školy - Vydavatelství a nakladatelství RAABE periodicky Vyhláška 310/95 ve znění 167/97 a 314/99 o FKSP Vyhláška č.110/ 74 o registraci pracovních úrazů. Vyhláška MŠMT CR 303/1996 o školách v přírodě Vyhláška MŠMT ČR 61/1985 v platném znění o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Vyhláška MŠMT ČR č. 35/1992 Sb. o mateřských školách. Vyhláška MŠMT ČR č. 357/1997 o školní inspekci. Vyhláška MZ ČR č. 56/97 ve znění 183/2000 Sb. o preventivních prohlídkách. Zákon 91/1998 o rodině. Zákon č.359 /2001 o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů ( školský zákon). Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon MZ č.j. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. STOČEK, M. Rukověť ředitelky mateřské školy. Praha: ATRE, 2000. &, &. FISCHER, W., SCHARTZ, M. Vedení a rozvoj školy. Brno : Paido, 1997. ISBN 80-85931-34-6.Vedení mateřské školy - Vydavatelství a nakladatelství RAABE periodicky. PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc : UP, 2003. ISBN 80-244-0676-4.Vyhláška č. 110/74 o registraci pracovních úrazů. novely. Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Vyhláška MŠMT ČR 303/1996 o školách v přírodě. Vyhláška MŠMT ČR 61/1985 v platném znění o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, novely. Vyhláška MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol. Vyhláška MZ ČR č. 56/97 ve znění 183/2000 Sb. o preventivních prohlídkách. Vyhláška 114/2002 Sb., o hospodaření FKSP. Vyhláška 310/95 ve znění 167/97 a 314/99 o FKSP. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů, novely. Zákon č. 359/2001 o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon). Zákon MZ č.j. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Zákon o rodině č. 94/1963, dodatky, novely. Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona. Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých dalších zákonů a další legislativa navazující na tyto zákony. Zákon 65/1965 Sb. v platném znění, zákoník práce.

Požadavky

20 bodů - účast na seminářích20 bodů - aktivně řešit prezenční úkoly v seminářích, a tak prokázat orientaci v probírané problematice40 bodů - písemně zpracovat a předložit seminární práci na vybrané téma, vyvodit závěry, kategorizovat, modifikovat20 bodů - prezentovat seminární práci a argumentovat, obhájit, oponovat Započteno: 100 - 51 bodůNezapočteno0-50 bodů Podmínky pro splnění požadavků k ukončení předmětu budou se studenty odjíždějícími na mobilitu do zahraničí dohodnuty individuálně.

Garant

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.