Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KPD / 33IL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / 33IL - Filosofie výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Filosofie, její předmět a pojetí, hlavní filosofické směry z historického i současného hlediska.2. Postmodernismus a moderna a jejich vymezení. R. Descartes, jeho vliv a význam pro filosofii a rozvoj věd.3. Současný svět a jeho charakteristika z hlediska filosofie: "prométheovský spád", "globální vesnice", oběti boha Molocha, circumambulantio aj.4. Paradigmata, jejich vliv a pojetí. Nejvýznamnější postavy z dějin filosofie z pohledu paradigmat.5. Antropologicko - filosofické pojetí člověka (animal rationale, imago Dei, res cogitans a pojetí A. Gehlena, A. Köstlera, M. Schelera, P. Teilhard de Chardina, E. Coretha a dalších. Člověk jako bytost nedokonalá a jako vznešená transcendence.6. Antinomie a dilemata výchovy - E. Fink. Dilemata výchovy v současném, postindustriálním světě.7. Trojnost člověka - tělesnost, duševno a duchovno, jejich pojetí z hlediska historie i současnosti. Výchova jako péče o duši.8. Řecké, slovanské a hebrejské pojetí duše a těla.9. J. A. Komenský a jeho pojetí člověka a světa. Náprava věcí lidských (scire, velle, posse).10. Dítě, dětství a tajemství mýtů a pohádek, tajemství mluveného slova. Jungovo pojetí dítěte, zakotvenost a odpoutanost.11. Pojetí dítěte (bytost milující, bytost budoucího smutku a vzpomínek, bytost bezmocně mocná aj.)12. Chuť k životu (Teilhard de Chardin). Typologie člověka v závislosti na chuti k životu (unavení pesimisté poživační světáci, naivní nadšenci).13. Domov a rodina, bezpečí a jistota. Některé teorie (Bowlby, Ainsworthová) uspokojování a neuspokojování základních lidských fyzických i psychických potřeb, následky a důsledky jejich neuspokojování. Identita a individuace. (Z. Matějček, A. Maslow, C. G. Jung, E. Fromm, E. Erikson a další).14. Potřeby dítěte podle J. Prekopové.15. Láska a její pojetí (indické, řecké a křesťanské), vymezení rozdílnosti těchto pojetí. Láska, sympatie a výchova.16. Mateřská (bytostná) láska a její pojetí.17. Dobro a zlo, síla protikladů. Dobro a zlo v pojetí různých náboženských systémů (křesťanství, zoroastrismus aj.) Morálka a mravnost.18. Člověk, příroda a živočichové, vztah člověka k přírodě z pohledu historie.19. Radost jako úcta a chuť k životu. Pojetí radosti, výchova jako cesta k naději. Hledání životního smyslu.20. Člověk, Vesmír a životní zdatnost.

Získané způsobilosti

Student získá:- základní přehled z oblasti filozofie výchovy- vědomí souvislostí některých filozofických pojmů z hlediska historie i současnosti- náhled na filozofické vnímání každodenní skutečnosti

Literatura

PROKEŠOVÁ, M. Dítě, radost a výchova. Ostrava : Repronis, 2003. PROKEŠOVÁ, M. Dítě v nás. Ostrava : Repronis, 2009. BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Ostrava : Repronis, 2009. BLECHA, I. Filozofie. Olomouc : FIN, 1996. PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. Praha : SPN, 1991. SOKOL, J. Malá filozofie člověka. Slovník filozofických pojmů. Praha : Vyšehrad, 2002. ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha : SPN, 1990.

Požadavky

Esej - vlastní náhled na vybrané filosofické téma, dále seminární práce na základě vlastní četby vybraného filosofického díla a rozbor filosofických myšlenek, prokázání pochopení souvislostí a porozumění danému textu; ústní zkouška, v níž student prokáže vědomosti z dějin filosofie na základě historických událostí dané doby.Předmět lze absolvovat během zahraničního studijního pobytu za podmínek:- osobní konzultace s vyučujícím před odjezdem na studijní pobyt,- četba pěti monografií a zpracování písemností dle zadání vyučujícího.Pokud student splní výše uvedené požadavky získá 30 bodů. Za zkoušku může získat 0-70 bodů (min. 36 bodů). Body za splněné požadavky a za zkoušku se sčítají. Výsledný počet bodů se převede na klasifikační stupeň podle platné směrnice rektora OU.100 - 91 bodů výborně 90 - 71 bodů velmi dobře 70 - 51 bodů dobře 50 - 0 bodů nevyhověl

Garant

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.