Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KPD / XRILZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / XRILZ - Řízení lidských zdrojů, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základy ŘLZ - definice, cíle, podoby, modely, vývoj, strategické ŘLZ, intelektuální kapitál;2. Praxe ŘLZ - úlohy personálních útvarů a personalistů, mezinárodní ŘLZ, hodnocení personálních útvarů;3. Chování v organizaci - motivace, oddanost, kultura organizace, charakteristiky lidí, klima v organizaci;4. Práce a zaměstnávání - povaha práce, zaměstnanecký vztah, pracovní vztah;5. Organizace, pracovní místa a role - vytváření organizace a pracovních míst, organizační rozvoj, budování rolí;6. Procesy ŘLZ - politika ŘLZ zaměřená na schopnosti, analýza a popis pracovních míst, pracovní kompetence;7. Zabezpečování pracovníků pro organizaci - výběr, uvádění nových pracovníků a propouštění zaměstnanců;8. Řízení pracovního výkonu - proces a principy řízení pracovního výkonu, zkoumání a hodnocení, 360 stupňová zpětná vazba;9. Rozvoj lidských zdrojů - učení v organizaci, plánování osobního rozvoje, rozvoj manažerů, řízení kariéry;10. Řízení odměňování - hodnocení práce, platy (mzdy), benefity, jiné výhody, penze;11. Zaměstnanecké vztahy - rámec zaměstnaneckých vztahů, formální a neformální vztahy, zapojování a participace pracovníků, sexuální obtěžování, pochvaly a stížnosti, komunikace apod.

Získané způsobilosti

Student získá:- znalost personálních činností a managementu ŘLZ v organizaci;- dovednost interpretovat jednotlivé složky odborného textu a odborné pojmy, analyzovat odborný text, prezentovat vybraný text;- kompetenci k učení, komunikaci, samostatnosti, orientaci v informacích a jejich zpracování.

Literatura

ARNOLD, J. et. al. Psychologie práce. Brno : Computer Press, 2007. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 2002. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha : Management press, 2008. ČASTORÁL, Z. Základy moderního managementu. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. HUBINKOVÁ, Z. a kol. Psychologie a sociologie ekonomického chování. Praha : Grada, 2008. VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3651-8.PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha : Grada, 2008. TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha : Grada, 2007.

Požadavky

1. Povinnost studenta v průběhu semestru aktivně spolupracovat na plnění úkolů daných studijní oporou.2. Znalost povinné literatury.3. Aktivně vystoupit s připravenou prezentací a účastnit se diskusí na seminářích - témata budou zadána první hodinu výuky.4. Podmínkou k vykonání zkoušky je vypracování seminární práce na téma, které zadá vyučující první hodinu výuky.

Garant

Mgr. Milan Chmura, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Milan Chmura, Ph.D.