Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení neziskových organizací (KTV / RNEOR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / RNEOR - Řízení neziskových organizací, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vymezení veřejného sektoru v kontextu principů financování národního hospodářství2. Úloha neziskových a veřejnoprávních organizací, občanská společnost, role neziskových organizací ve společnosti (pojetí občanské společnosti, poslání a činnost podniků a organizací).3. Zásady fungování neziskových organizací (společenská a veřejná spotřeba, druhy vlastnictví, charakteristika statků).4. Typologie neziskových organizací v ČR a jejich základní popis činnosti5. Nevládní neziskové organizace (základní členění,občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, politické strany a církve).6. Veřejnoprávní neziskové organizace (organizační složky, příspěvkové organizace státu, obce, kraje).7. Základní zákony o neziskových organizacích (přehled legislativy).8. Řízení jako ekonomický nástroj v neziskových organizacích (plánování, SWOT analýza, ovlivňování okolí, principy a zásady, poslání).9. Marketing v nesportovních neziskových organizacích (vymezení pojmu, vývoj marketingových koncepcí, subjekty, podstata a význam marketingu, formy marketingu, marketingová kontrola).10. Fundraising v neziskových organizacích (zdroje financování, metody a filozofie fundraisingu).11. Management v nesportovních neziskových organizacích (pojetí komunikace, komunikační techniky, vztah komunikace a motivace, specifika personálního řízení, personální činnosti, hmotná zainteresovanost, odměňování12. Ekonomické aktivity nesportovních neziskových organizací - statutární činnost neziskové organizace, pořádání veřejných sbírek, aukcí, podnikání neziskových organizací, daňové aspekty činnosti neziskových organizací13. Ekonomické aktivity nesportovních neziskových organizací - podnikání neziskových organizací, daňové aspekty činnosti neziskových organizací,účetnictví, kalkulace, ceny

Získané způsobilosti

Orientuje se v problematice řízení činnosti a ekomické udržitelnosti nesportovních volnočasových neziskových oganizací, chápe specifické rozdíly v řízení neziskových organizací vzhledem k jejich hlavním činnostem, využívá těchto znalostí k hodnocení činnosti, dokáže vyhledávat finanční zdroje, umí vytvářet a plánovat činnost organizací jak po stránce ekonomické udržitelnosti tak po stránce personální, marketingové i legislativní.

Literatura

Frič, P., Goulli, R. Neziskový sektor v České Republice. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. Duben, S. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha : Codex Bohemia s.r.o., 1996. Rektořík, J. Organizace neziskového sektoru - základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2001. Drucker, F. P. Řízení neziskových organizací. Praha, 1994. HUNČOVÁ, M. Ekonomický rozměr občanské společnosti. Ústí nad Labem: FSE ÚJP, 2004. Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2005.

Požadavky

Zpracování seminární práce s popisem činnosti vybraného typu neziskové organizace včetně zhodnocení činnosti z pohledu ekonomickéhoÚspěšné splnění zápočtového testu - 70 % úspěšnost

Garant

Mgr. Radim Kofránek