Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovných institucí (PES / 2RIVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PES / 2RIVS - Řízení výchovných institucí, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní typy představ o člověku a jejich dopad na teorie řízení.2. Teorie vůdcovství a vedení.3. Styly řízení pedagogické instituce (škola, výchovný ústav, dětský domov apod.). Modely řízení A. Jonese, C. Handyho, T. Bushe aj.). Totální instituce (E. Goffman).4. Osobnost ředitele.5. Kultura, klima a atmosféra v pedagogické instituci.6. Budování komunitního systému (Maxwell Jones). Vztah mezi kvalitou mezilidských vztahů na pracovišti a styly výchovy.7. Komunikace v pedagogické instituci. Konflikty v pedagogické instituci, typologie, důsledky konfliktů. Typologie problémových pedagogických pracovníků.8. Ústavní doktrína.9. Manipulace, mobbing a šikana v podmínkách pedagogického zařízení.10. Vazby mezi koncepcemi výchovy a koncepcemi řízení pedagogických institucí.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v tématech předmětu ŘÍZENÍ VÝCHOVNÝCH INSTITUCÍ, a to především v:- zákl. představách o člověku a jeho dopadu na řízení organizací,- teoriích vůdcovství a vedení,- stylech řízení pedagogických institucí,- problematice totální instituce,- osobnosti ředitele,- problematice kultury, klimatu a atmosféry v ped. Instituci,- v budování komunitního systému ped. Instituce,- komunikaci v ped. Instituci (včetně problematiky konfliktů).Ve všech těchto oblastech problematiku zná, osvojí si ji, dokáže problémy analyzovat, srovnávat a interpretovat. Je schopen poznatky komplexně hodnotit a integrovat.

Literatura

Světlík, J. Marketing školy. Praha : Grada, 1996. Sekera, J. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy. Ostrava : PdF OU, 2001. Hubertová, B. Psychický teror na pracovišti. Mobbing. Martin : Neografie, 1995. Sekera, J. Psychologické aspekty řízení. In: Mrhač, J. a kol.: Pedagogika V. Ostrava : PdF OU, 1997. Gold, A. Řízení současné školy: o práci učitelů na střední úrovni řízení. Žďár nad Sázavou : Fakta, 1998. Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. at. al. Úvod do teorie a práce školského managementu I., II. Praha : UK, 1995. FISCHER, W., SCHARTZ, M. Vedení a rozvoj školy. Brno : Paido, 1997. ISBN 80-85931-34-6.Obst, O. Prášilová, M. Základy školského managementu. Olomouc: PdF UP, 2001. DRUCKER, P. Efektivní vedoucí. Praha : Management Press, 1992. Koontz, H., Weihrich, H. Management. Praha : East Publishing, 1998. Schein, E. H. Psychologie organizace. Praha : Orbis, 1969. Keller, J. Sociologie organizace a byrokracie. Praha : SLON, 2007.

Požadavky

Účast na seminářích a zvládnutí zápočtového vědomostního testu.Pro udělení zápočtu je potřeba získat 51 - 100 bodů, z toho 0 - 40 bodů za aktivní činnost ve výuce a průběžné plnění úkolů. Dalších 0- 60 bodů za zvládnutí zápočtového vědomostního testu (viz požadavky na studenta). Hodnocení zápočtu:51 - 100 bodů - započteno 0 - 50 bodů - nezapočteno Předmět lze absolvovat během zahraničního studijního pobytu za následujících podmínek:1. Osobní konzultace s vyučujícím před odjezdem na zahraniční studijní pobyt.2. V průběhu semestru odevzdat (zaslat mailem) 2 seminární práce po předešlé dohodě s vyučujícím (rozsah 4 normostrany).

Garant

doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.