Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovných organizací (PES / MI2VO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PES / MI2VO - Řízení výchovných organizací, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Důvody poznávání teorie řízení a specifika řízení pedagogických zařízení. Základní typy představ o člověku a jeho řízení a odtud plynoucí strategie řízení. Specifika řízení pedagogických organizací. Rozbor základních typů představ o člověku a jeho řízení.2. Psychologická smlouva a kodifikace organizací podle přístupu k lidem. Zdravá organizace. Etzioniho koncepce psychologické smlouvy a jeho koncepce druhů autority a druhů účasti členů v organizaci. Pojetí zdravé organizace podleW. G. Bennise a pojetí zdravé organizace podle M. Pecka. Význam pojmu "zdravá organizace" pro ústavní organizace.3. Kultura a klíma organizace. Pojetí pojmu "kultura organizace" v nejširším slova smyslu (I. Nový, E. H. Schein, L. Pfeifer, M. Umlautová) a v pedagogickém významu (M. Pol). Vymezení pojmu "klima organizace" v širším slova smyslua v pedagogickém pojetí (J. Mareš, H. Grecmanová). Pojetí kultur pedagogických organizací C. Handyho. Problematika vytváření a změny kultury pedagogické organizace. Reakce pracovníků na změny kultury v pedagogických organizacích.4. Teorie vůdcovství. Teorie rysů osobnosti, situační teorie vůdcovství (R. Blake aj. Moltonová: manažerská mřížka), syntetická teorie vůdcovství. Vývoj názorů na základní styly řízení. Typy "nebezpečných" vedoucích. Remis Likertovy čtyři systémy managementu. Typy porad, problematické typy účastníků porad.5. Koncepce řízení pedagogických institucí. Koncepce C. Handy a A. Jonesové. Modely řízení pedagogických organizací podle T. Buse: byrokratický, mocenský, model rozporuplnosti, subjektivní model, kulturní model, model kolegiality. Koučování.6. Modely řízení institucí ústavní péče. Modely určující roli: lékařský model, model sociální práce; interpersonální modely: psychodynamický model, model primárních pečovatelů, model sobě rovných jedinců; interpersonální modely: model modifikace chování; modely životního prostředí atd.7. Komunitní systém. Totální organizace. Definování komunity. Maxwell Jones. Fáze budování komunity. Léčba prostředím. Vývojové fáze komunikace v instituci podle Scotta M. Pecka. Pojetí totální organizace podle E. Goffmana. Znaky totální organizace. Přemístění cílů organizace. Skupiny totálních organizací. Vztahy uvnitř totálních organizací. Prvky privilegií.8. Komunikace v organizace a konflikty v organizaci. Postoje ústavního personálu ke klientům. Komunikační sítě v obecné rovině a komunikační sítě z hlediska řízení pedagogické organizace. Typologie pedagogický pracovníků. Typologie konfliktů, důsledky konflikty; typologie problémových pedagogických pracovníků. Ústavní doktrína.9. Lobbing. Heinz Liman a jeho pojetí lobbingu. Příčiny a důsledky mobbingua boxingu. Ohrožení jedinci atd.

Získané způsobilosti

Student získává orientaci v základních aspektech řízení organizací pomáhajících profesí jako jsou dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, školy atd. Student se tak stává způsobilým participovat na jejich řízení a chápat problémy spojené s úspěšným vedením lidí v organizaci pomáhajícího charakteru.

Literatura

Hartl, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha : SLON, 1995. Světlík, J. Marketing školy. Praha : Grada, 1996. Sekera, J. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy. Ostrava : PdF OU, 2001. HAYES, N. Psychologie týmové práce. Praha : Portál, 2005. Matoušek, O., Kroftová. Ústavní péče. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-85850-08-7.PECK, SCOTT, M. V jiném rytmu. Vytváření komunit. Praha : Votobia, 1995. ISBN 80-85619-77-6.PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. Umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Koontz, H., Weihrich, H. Management. Praha : East Publishing, 1998. Němec, P. Public relations: komunikace v konfliktních a krizových situacích. Praha : Management Press, 1999. NEDBÁLKOVÁ, K. Spoutaná Rozkoš. Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha : SLON, 2006. Kratochvíl, S. Terapeutická komunita. Praha : Academia, 1979. OBST, O., PRÁŠILOVÁ, M. Základy školského managementu. Oloumouc : PdF UP, 2001. Bělohlávek, F. Jak řídit a vést lidi. Praha : Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0505-9.BEŇO, P. Můj šéf, můj nepřítel. Brno : ERA, 2003. Vašťátková, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : UP, 2006. ISBN 8024414228.

Požadavky

Aktivní účast ve výuce, plnění průběžně zadavaných úkolů, vykonání ústní zkoušky.Hodnocení zkoušky:91 - 100 bodů - A81 - 90 bodů - B71 - 80 bodů - C61 - 70 bodů - D 51 - 60 bodů - E 0 - 50 bodů - FPředmět lze absolvovat během zahraničního studijního pobytu za následujících podmínek:1. Osobní konzultace s vyučujícím před odjezdem na zahraniční studijní pobyt.2. Úspěšné absolvování předmětu v zahraničí, jehož obsah odpovídá obsahu (probíraným okruhům látky) daného předmětu.3. Bezprostředně po návratu předložení sylabu absolvovaného předmětu a získaného hodnocení vyučujícímu.

Garant

doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Vyučující

Mgr. Marek Czanieckidoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.