Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovných institucí (PES / WNRVI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PES / WNRVI - Řízení výchovných institucí, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní typy představ o člověku a jejich dopad na teorie řízení.2. Teorie vůdcovství a vedení.3. Styly řízení pedagogické instituce (škola, výchovný ústav, dětský domov apod.). Modely řízení A. Jonese, C. Handyho, T. Bushe aj.). Totální instituce (E. Goffman).4. Osobnost ředitele.5. Kultura, klima a atmosféra v pedagogické instituci.6. Budování komunitního systému (Maxwell Jones). Vztah mezi kvalitou mezilidských vztahů na pracovišti a styly výchovy.7. Komunikace v pedagogické instituci. Konflikty v pedagogické instituci, typologie, důsledky konfliktů. Typologie problémových pedagogických pracovníků.8. Ústavní doktrína.9. Manipulace, mobbing a šikana v podmínkách pedagogického zařízení.10. Vazby mezi koncepcemi výchovy a koncepcemi řízení pedagogických institucí.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v tématech předmětu ŘÍZENÍ VÝCHOVNÝCH INSTITUCÍ, a to především v:- zákl. představách o člověku a jeho dopadu na řízení organizací,- teoriích vůdcovství a vedení,- stylech řízení pedagogických institucí,- problematice totální instituce,- osobnosti ředitele,- problematice kultury, klimatu a atmosféry v ped. Instituci,- v budování komunitního systému ped. Instituce,- komunikaci v ped. Instituci (včetně problematiky konfliktů).Ve všech těchto oblastech problematiku zná, osvojí si ji, dokáže problémy analyzovat, srovnávat a interpretovat. Je schopen poznatky komplexně hodnotit a integrovat.

Literatura

BACÍK, F., KALOUS, J., SVOBODA, J. et al. Úvod do teorie a práce školského managementu I., II. Praha: UK, 1995. ISBN 80-7184-010-6.Hartl, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon, 1997. Světlík, J. Marketing školy. Praha : Grada, 1996. SEKERA, J. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy. Ostrava: PdF OU, 2001. ISBN 80-7042-187-8.Hubertová, B. Psychický teror na pracovišti. Mobbing. Martin : Neografie, 1995. Sekera, J. Psychologické aspekty řízení. In: Mrhač, J. a kol.: Pedagogika V. Ostrava : PdF OU, 1997. KARTOCHVÍL, S. Terapeutická komunita. Praha: Academia, 1979. TANNENOVÁ, D. Ty mi prostě nerozumíš. Praha, MF, 1995. MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha : Portál, 1995. HLOUŠKOVÁ, I. Vnitrofiremní komunikace. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-550-5.OBST, O., PRÁŠILOVÁ, M. Základy školského managementu. Oloumouc : PdF UP, 2001. KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha: East Publishing, 1993. ISBN 80-7219-014-8.MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence, 2. vydání. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-771-X.VEČERKA, K., HOLAS, J., ŠTĚCHOVÁ,M. Problémové děti ve školských výchovných .zařízeních. Praha: KNOK, 2000. ISBN 80-86535-00-2.SCHEIN, E.H. Psychologie organizace. Praha: Orbis, 1969. Drucker, F. P. Řízení neziskových organizací. Praha, 1994. Keller, J. Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON, 1996.

Požadavky

Zvládnutí vědomostního testu.Před písemnou zkouškou lze získat 0 - 40 bodů za plnění úkolů zadaných v rámci výuky. U zkoušky je možné získat 0 - 60 bodů za teorii. Hodnocení zápočtu:51 - 100 bodů - započteno 0 - 50 bodů - nezapočteno

Garant

doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.