Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (SPG / FILSR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SPG / FILSR - Filozofie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základy filozofie výchovy v antickém Řecku a křesťanském středověku - zejména podle Radima Palouše a Zdeňka Kratochvíla.Patočkova a Paloušova interpretace Komenského.Kontroverzní pedagogické teorie: antipedagogika, Ivan Illich, alternativní pedagogiky.Fenomenologie - filozofie hry, problematika cizího, odlišného. Emmanuel Lévinas, Bernard Waldenfels.Výchova, vychovatel a etika v obzoru psychoanalýzy.Postmoderna jako kontext doby.Feminismus jako příspěvek k reflexi situace ve školství, zejména role ženy-pedagožky.

Získané způsobilosti

Rozšíření obzoru teoretických úvah o zásadních konceptech školy, školství, pedagogických teorií a osob-nosti učitele a vychovatele. Schopnost vnímat teoretická paradigmata a vstupní filozofické předpoklady jednotlivých pedagogických soustav. Odborná výbava (speciální vědomosti, vědecká terminologie) ne-zbytná k dalšímu specializačnímu studiu, zejména navazujícího předmětu FILOR., ale i dalších studova-ných předmětů - a vhodná ke komplexnímu pojetí příprav na státní závěrečnou zkoušku.

Literatura

SCHOENBECK, H. A pro děti svítá .. podpora místo manipulace. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. PALOUŠ, R. Čas výchovy (zejm. str. 29 - 89, 211- 227). Praha : SPN, 1991. KOL. Filosofie - výchova - hodnoty. Sborník prací. Praha : PdF UK, 1999. PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000. PATOČKA, J. (uspoř. Radim Palouš). Filozofie výchovy. Praha : PdF UK, 1997. PALOUŠ, R. Heretická škola. Praha : Oikúméne, 2008. PALOUŠ, R., SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus. Filozofické základy teorie výchovy. Praha : Karolinum, 2011. PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. Praha : SPN, 1992. KOL. O filosofii výchovy a filosofii provádějící. Sborník prací. Praha : UK, 1999. ILLICH, I. Odškodnění společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. HORYNA, B. Počátky filozofické antropologie. Brno : MU, 1999. PROKOP, J. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha : Karolinum, 2005. SCHOENBECK, H. Škola s přívětivou tváří. Skutečnost a představa. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. SCHOENBECK, H. Texty k postpedagogickému myšlení. Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha : Oikúmené, 1996. KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann a synové, 1995. Další tituly budou studentům předány ve výuce.

Požadavky

V tutoriálech jsou rámcově představeny teze jednotlivých témat a jsou poskytnuty návody k samostu-diu. Student se musí samostatně zorientovat v látce a odborné literatuře. Soustředí se na svou zvolenou studijní oblast a prostuduje si příslušné publikace.¨Studenti jsou hodnoceni následovně:51 - 100 b započteno0 - 50 b nezapočteno

Garant

Dr. Vladimír Šiler

Vyučující

Dr. Vladimír Šiler