Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovy a vzdělávání (UCV / MRVVZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UCV / MRVVZ - Řízení výchovy a vzdělávání, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výchozím požadavkem pro zvládnutí uvedené discipliny jako hraniční pedagogické vědy jsou: obecná a srovnávací pedagogika, teorie výchovy, dějiny pedagogiky, základy didaktiky. Obsahem budou základní kategorie a pojmy typu: česká vzdělávací a školská politika, výchovně vzdělávací soustava, řízení výchovy a vzdělání v širším slova smyslu (makrořízení), ale i řízení výchovy a vzdělání jako základní proces který lze nazvat jako vnitřní řízení školy (mikrořízení).

Získané způsobilosti

Student získá: - schopnost řídit a organizovat výchovně vzdělávací proces v konkrétním vzdělávacím zařízení- schopnost analyzovat, řídit a hodnotit výchovně vzdělávací proces - schopnost vysvětlit základní principy kurikulární reformy- schopnost definovat českou vzdělávací a školskou politiku- schopnost orientovat se v evropské vzdělávací politice- schopnost pracovat s odbornou literaturou

Literatura

Koucký, J. a kol. Evropská unie a vzdělávání - příloha Učitelských novin 2003/22-23. Praha, 2003. Kotásek, J. a kol. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Tauris, Praha, 2001. ISBN 80-211-0372-8.Mrhač, J. Pedagogika 5 - Řízení výchovy a vzdělávání. Ostrava, 1997. ISBN 80-7042-115-0.Kalous, J. Teorie vzdělávací politiky. Praha, 1997. ISBN 80-211-0247-0.KÁRNÍKOVÁ, L. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914. Praha, 1965. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Praha, 2004. SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.Morkes, F. Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích. Ped. muzeum J. A. K. Praha, 2002. ISBN 80-901-461-9-.Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. a kol. Kapitoly ze školského managementu. Praha, 1998. Solfronk, J. Pedagogické řízení školy. Praha, UK, 1994. Slavíková, L. a kol. Ředitel školy - leader a manažer. Praha, 2003. ISBN 80-239-2209-2.Mojžíšek, L. Základy pedagogické diagnostiky. Praha, SPN, 1986. Kučerová, S. Člověk - hodnoty - výchova. Prešov, Grafotlač, 1997. ISBN 80-85668-34-3.Eger, L. a kol. Efektivní školský management. Plzeň, ZČU, 1998. Kalous, J. a kol. Příprava řídících pracovníků ve školství. Praha, Národní vzdělávací fond, 1997. ISBN 80-210-1679-5.Pol, M., Rabušicová, M. Rady škol věc veřejná?. Brno, FF MU, 1997. Váňová, M. Rozdělení kompetencí ve školství ve čtyřech vyspělých evropských zemích. Praha, UK, 1996. BLÍŽKOVSKÝ, V. Systémová pedagogika. Ostrava : AMOSIUM, 1992. ISBN 80-85498-18-9.

Požadavky

- aktivní účast na seminářích na základě samostudia doporučené literatury- zpracování referátu v rozsahu 3 normostran na seminární témata v případě neúčastiPokud student splní výše uvedené požadavky získá 30 bodů. Za zkoušku může získat 0 - 70 bodů (min. 36 bodů). Body za splněné požadavky a za zkoušku se sčítají. Výsledný počet bodů se převede na klasifikační stupeň podle platné stupnice rektora OU. 100 - 91 bodů výborně90 - 71 bodů velmi dobře70 - 51 bodů dobře50 - 0 bodů nevyhověl

Vyučující

PaedDr. Tomáš Bouda