Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance (KMA / FINAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / FINAN - Finance, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání.Při výucepředmětu "Finance" se vychází se současné situace v ČR, včetně aktuálních legislativních úprav.

Získané způsobilosti

- orientuje se v základních pojmech finančního řízení- je schopen popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - je schopen objasnit finančí výkazy podniku, - umí provést finanční analýzu firmy, - dokáže popsat zdroje financování podnikových potřeb, - je schopen vysvětlit proces investičního rozhodování,- umí charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Literatura

DLUHOŠOVÁ, D. Praha. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2.MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: EKOPRESS, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 2001. ISBN 80-7079-587-5.Valach, j. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování Praha:. Praha EKOPRESS, 2006. Kislingerová, E. a kol. Manžerské finance. Praha: C.H. Beck, 2007.

Požadavky

Úspěšné absolvování cvičení, zkouška písemná.Hodnocení probíhá v souladu s ustanoveními článku 31 až 33 Studijního a zkušebního řádu OU.