Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 2- Algebra a analyt. geometrie 1 (KMA / XSLA1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / XSLA1 - Algebra 2- Algebra a analyt. geometrie 1, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vektorová algebra (sčítání vektorů, odčítání vektorů, násobení vektoru skalárem, skalární součin, vektorový součin, smíšený součin, dvojitý vektorový součin)2. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a prostoru: parametrická rovnice přímky v rovině a v prostoru, směrový a normálový vektor přímky, obecná rovnice přímky v rovině, směrnicový tvar, úsekový tvar, normálový tvar, parametrická rovnice roviny v prostoru, normálový vektor roviny, obecná rovnice roviny v třírozměrném prostoru, úsekový tvar.3. Vzájemné polohy přímek a rovin v třírozměrném prostoru, příčka mimoběžek, kolmost přímek a rovin, metrické úlohy: vzdálenosti a odchylky.4. Vektorový prostor, lineárně nezávislé a lineárně závislé vektory, generátory, báze, dimenze, lineární obal množiny.5. Příklady vektorových prostorů; reprezentace vektoru v bázi, složky vektoru, matice přechodu mezi bázemi, transformační vztahy pro složky vektoru.6. Vektorový podprostor, rovnice podprostoru; průnik podprostorů, součet podprostorů, přímý součet; věta o dimenzi průniku a součtu.7. Afinní prostory, podprostory afinních prostorů, parametrické a obecné rovnice podprostoru. Vektorové podprostory a afinní podprostory jako množiny řešení soustav lineárních rovnic8. Vzájemná poloha afinních podprostorů (dimenze 1 a 2), příčka mimoběžek.9. Lineární zobrazení (homomorfismus vektorových prostorů), příklady; rovnice lineárního zobrazení, matice lineárního zobrazení, vlastnosti, transformační vztahy.10. Jádro a obraz lineárního zobrazení, vlastnosti, věta o dimenzích; izomorfismus, věta o izomorfismu vektorových prostorů; vektorový prostor lineárních zobrazení, izomorfismus s prostorem matic.11. Lineární transformace na vektorovém prostoru, matice lineární transformace, transformační vztahy, relace podobnosti matic. Vektorový prostor lineárních transformací, grupa automorfismů; obecná lineární grupa a její podgrupy, souvislost s maticemi, geometrická interpretace příslušných lineárních transformací.

Získané způsobilosti

zná a chápe základní pojmy maticového počtudokáže s maticemi pracovat, provádět základní operace a výpočtyzná a chápe základní pojmy teorie konečnědimenzionálních vektorových prostorůzná a chápe pojmy podporstorů a jejich analytického vyjádřenízná a orientuje se v metodach pro řešení soustav lineárních algebraických rovniczná a chápe pojem lineárního zobrazeníaplikuje výše uvedené na konkrétních příkladechje schopen studia a orientace v odpovídající odborné literatuře

Literatura

http://phoenix.inf.upol.cz/esf/materialy.htmPOMP, M. Základy lineární algebry. distanční učební text OU, Ostrava. Saunders Mac Lane and Garrett Birkhoff. Algebra. ALFA, Bratislava, 1972. Serge Lang. Undergraduate Algebra. Springer-Verlag, New York, 1990. Spindler, Karlheinz. Abstract algebra with applications in two volumes. Volume 1, Groups and vector space. New York , Marcel Dekker, 1994. Halmos, P.R. Linear Algebra Problem Book. Cambridge University Press, 1995. ISBN 0883853221.Krupka, D., Musilová J. Lineární a multilineární algebra. SPN, Praha, 1995. BICAN, L. Lineární algebra. SNTL Praha, 1979. Bican, L. Lineární algebra a geometrie. Praha - Academia, 2000. J. WEIL ET AL. Rozpracovaná řešení úloh z vyšší algebry. Academia, Praha, 1987, 1987.

Požadavky

Před vykonáním zkoušky je student povinen v průběhu semestru vypracovat a odevzdat 3-4 korespondenční úkoly dle konkrétního časového harmonogramu (přibližně každý třetí týden semestru). Přesné datumy jsou stanoveny na začátku semestru v rámci tzv. úvodního tutoriálu.Úlohy jsou zaměřeny na procvičení teoretických znalostí na konkrétních příkladech a jsou rozděleny dle kapitol. Příklady jsou vybrány z distanční opory POMP, M. Základy lineární algebry.. distanční učební text OU, Ostrava z části "Kontrolní otázky" a jsou aktualizovány vždy na začátku semestru.Problematiku může student konzultovat elektronicky nebo prezenčně v rámci tutoriálů ve třech až čtyřech kontaktních dnech za semestr nebo v pravidelných konzultačních hodinách (2 hodiny týdně).Zkouška bude složena z písemné části a poté z ústní části- doplňující otázky k písemné části. Celkově lze získat 100 bodů. Hodnocení probíhá v souladu s ustanoveními článku 31 až 33 Studijního a zkušebního řádu OU.

Garant

prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Vyučující

prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.