Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kosmova kronika česká

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Šimon Žáček, 1. B DOMACÍ ÚKOL - Kronika česká 1. Pouze nejvzdělanějším a společensky nejvýše postaveným sečtělým občanům (šlechta, panovníci, církev, univerzitní profesoři a kantoři). Tvořena byla většinou zástupci církve (opati, biskupové) anebo vysokoškolsky vzdělanými lidmi (profesoři, děkani). 2. Na tři + Vyvraždění Vršovců. Ano, postupem času je vyobrazení dějin přesnější a důslednější - Kosmas v první knize spíše zmiňuje staročeské pověsti a dějiny blížící se jeho současnosti vyobrazuje v dalších knihách korektněji. 3. Kronika je dílo: a) naukové, protože v rámci historických milníků českého národa vyvozuje důsledky z různých válek, rozhodnutích panovníků a dalších situací. b) historické, protože díky němu máme spoustu pravdivých a poměrně exaktních popisů politických a sociálních událostí v raném středověku. Rovněž vystihuje precizně tehdejší atmosféru. c) umělecké, protože i různé nešťastné události v Českých zemích dokázal popsat barvitými metaforami vztahující se zejména k moci přírodních živlů. 4. Rozhodně zaujímá Kosmas kladný postoj vůči českému národu, neboť odtud pocházel a snažil se, aby jeho dílo podporovalo hrdost na naši zemi. Nebojí se až přehnaně vyzdvihovat klady nebojácných českých hrdinů a pošlapávat zápory jejich soupeřů. Ovšem my již víme, že český národ neuvažoval vždy za všech podmínek nejideálněji. Spisu tedy schází jistý nadhled a hlavně objektivita a nestrannost. Nezmiňuje období staroslověnské kultury - byl stoupencem latinského západního směru. 5. Kosmas žil asi od roku 1045 do roku 1125. Byl známým kronikářem a děkanem pražské svatovítské kapituly. Kronika česká byla jeho výchozím dílem a sloužila jako vysoce hodnotný informační zdroj dějin Českých zemí v raném středověku. Dlouhou dobu studoval v belgickém Lutychu při katedrále sv. Lamberta, kde načerpal spoustu vědomostí a schopností, které uplatnil ve své kronice. 6. Rozhodně v mnou kvitovaném čtrnáctém oddílu Třetí knihy. Pomocí personifikačních prostředků u větru zde Kosmas květnatě ale i srozumitelně popsal zřícení vyšehradského hradu. Tento ryze umělecký počin může působit jako pohádka o zlé vichřici. 7. Využíval zpočátku již zmíněných staročeských pověstí, které nejsou nijak historicky doložené, ale postupně se v knize začala objevovat i ta rovina faktů. Zdroje čerpal zejména z díla Reginona z Prümu, od kterého přepisoval celé věty. Dále se autor inspiroval jistými pasážemi Vita Lamberti od lutyšského biskupa Štěpána. Také do značné míry vycházel z vypravěčských stylů antických literátů Sallustia, Ovidia, Horatia, Vergilia a dalších. 8. přirovnání: „jako by měl lítost nad osudem nepřátel“, „šiky bojácné jako holubi“, „rozdrceni jako bídná sláma“, jako by někdo v zahradě podtínal srpem makovice“, „pln jsa šípů jako ježek“, „CHCEŠ-LI MÍT ROZUM JAK JÁ“ atd.hyperbola: „prudký vichr, ba sám satan v podobě víru“ (atd.)hodnotící adjektiva: „(muž) vynikající sličným tělem“, „(lidem) velmi pyšným“, „ubohé (duše bázlivců)“, „neohrožený (Tyr)“, „udatného (bojovníka Tyra)“, „statečný (hrdina Tyr)“ atd.epitetony: „statných kopí“, „nejhustších klínů nepřátel, „bídná sláma“, „poslední spása“ atd.

Témata, do kterých materiál patří