Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. probl. stud. doby řím. a stěh. nar. (UA / DA008)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / DA008 - Vyb. probl. stud. doby řím. a stěh. nar., Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Barbarikum a mediteránní oblast - interakce dvou civilizačních okruhů.2. Archeologizovaný obraz římsko-barbarských vztahů, stávající interpretační modely.3. Formy vzájemných kontaktů s okruhem "klientelních států", obchod a subsidia, distribuce předmětů uvnitř barbarských komunit.4. Aktuální stav poznání klíčových prvků materiální kultury, vypovídací možnosti a kritika.5. Metodologické problémy korelace historických a archeologických dat pro dobu římskou a jejich aktuální řešení v domácím a zahraničním bádání.6. Nejvýznamnější sídlištní lokality mezi Baltem a adriatickou oblastí, aktuální stav poznání.7. Významná pohřebiště v evropském barbariku.8. Nové poznatky o nástupu římské moci ve středním Podunají.9. Vybrané okruhy chronologicky citlivých předmětů doby římské.10. Předměty s významem pro datování v rámci doby stěhování národů, jejich provenience.11. Problém průniku představitelů przeworské kultury do Podunají.12. Stopy válečných akcí Říma na sever od středního Dunaje.

Získané způsobilosti

Základní znalosti tématu kurzu.

Literatura

Andrzejowski, J. (red.):. COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego, dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin. Friesinger, H., Krinzinger, F. (Hrsg.):. Der Römische Limes in Österreich. Führer zu den archäologischen Denkmälern. Bechert, T.:. Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführung und Überblick, Mainz am Rhein. Tejral, J.:. Die römischen Militäraktionen und Romanisierungsprozesse im Vorfeld der norisch-pannonischen Donaugrenze im Spiegel des neuen archäologischen Befundes. Bouzek, J., Friesinger, H., Pieta, K., Komoróczy, B. (Hrsg.):. Gentes, reges und Rom. Rodzińska-Nowak, J.:. Jakuszowice, stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i póżnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Andrzejowski, J., Kokowski, J.:. Wandałowie. Strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog wystawy.

Požadavky

Splnění studijní povinnosti.

Garant

PhDr. Ondřej ŠEDO, Ph.D.