Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální stav jazyka a popularizace češt (UBK / CU015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UBK / CU015 - Aktuální stav jazyka a popularizace češt, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Český národní jazyk a jeho aktuální stratifikace; proměny fenoménu spisovnosti.2. Psaná a mluvená komunikace v češtině.3. Bohemistika a formy popularizace jazykovědy dříve a dnes.4. Role Ústavu pro jazyk český AV ČR; jeho projekty, úkoly a postoje.

Získané způsobilosti

Student se dokáže zorientovat v české jazykové situaci a na základě poznatků odborných i popularizačních porovnat, vyhodnotit a vyložit živé a postupující jazykové jevy.

Literatura

Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I. Zdroje a cíle jazykové popularizace. Ostrava, 2010. Pleskalová, J. aj. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha, 2007.

Požadavky

- Samostatná písemná seminární práce vycházející z popularizačních jazykových příruček (viz podrobně seznam literatury v publikaci Jany Svobodové, Diany Svobodové a Ivany Gejgušové Zdroje a cíle jazykové popularitace, Ostrava 2010). - Studenti porovnávají jevy v současné psané a mluvené komunikaci s přihlédnutím k jejich náležitosti, vhodnosti, resp. spisovnosti. Zaměřují se především na jevy mluvnické, ale také slovotvorné a šíře lexikální. Přihlížejí k jejich uplatnění v konkrétních textech, navzájem tyto výskyty srovnávají a vyhodnocují. Tím se učí vnímat a posuzovat aktuální posuny v dnešní češtině, ověřovat v příručkách jejich platnost a stylistickou akceptovatelnost. Zabývají se také aktuálním stavem a úrovní popularizace češtiny a lingvistiky; na toto téma zpracují samostanou seminární práci (se začleněním alespoň 3 konkrétních příkladů výše popsaných proměn v češtině). Rozsah práce: minimálně 120 řádků vlastního souvislého zkorigovaného textu.

Garant

Prof. PhDr. Jana SVOBODOVÁ, CSc.