Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSDRN-Raný novověk - problémy, témata, p (UHV / D2191)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2191 - VSDRN-Raný novověk - problémy, témata, p, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod - teoretické koncepty uplatňované v raně novověkých dějinách a příklady jejich aplikacemodernizace, protestantská etika, "odkouzlování světa" (M. Weber a pozdější teorie), sociální disciplinace (G. Oestreich a pozdější koncepty), das Konzept des "ganzen Hauses" (O. Brunner), "Sattelzeit" (R. Kosseleck), pojetí protomoderních sociálních změn u Michela Foucaulta, civilizační teorie (N. Elias), systémová teorie (N. Luhmann)2. - 3. Raně novověké komunikační revoluce - knihtisk a poštovnictvívzájemný vliv knihtisku a reformace, otázka cenzury; subjektivní zkracování vzdáleností a demokratizace cestování s rozvojem poštovní sítě; cestování jako integrační činitel začlenění českých zemí do evropských sociálních, kulturních i mentálních struktur4. - 5. Rozpad konfesní homogenity Západu (reformace a konfesionalizace)komparativní charakter pojmu konfesionalizace, jeho autoři; Augsburská konfese, Helvétská konfese a Professio fidei Tridentina - výklad textu tzv. České konfese v tomto kontextu; tzv. radikální proudy reformace; konfesní proměny na mapě Evropy6. - 7. Kontakt a koexistence s mimoevropskými kulturamipojmy užívané v souvislosti s touto problematikou: encounter, koncept "Jiného", kulturní hybridita a transfer, western gaze, ...; kolonialismus, proměny koloniálních držav na mapě8. - 9. Evropa mezi panstvím stavů a mocí panovníkadosavadní bádání o stavovství - mj. přístup Jaroslava Pánka, Josefa Války, Zdeňka Vybírala; komparativní přístup ve studiu absolutismu; soudobá diskuse o pojmu absolutismus; přerod středověkého státu ve stát protomoderní jako fiskální problém; "neabsolutistické" systémy: Spojené Nizozemí, Anglie, Švýcarsko, Benátsko, Polsko10. - 11. Třicetiletá válka a "theatrum mundi"reflexe českého stavovského povstání v dobové a moderní historiografii a umění, interpretační proměny bělohorské a pobělohorské tématiky; Theatrum Europaeum jako písemný a ikonografický pramen; Polišenského interpretace třicetileté války; vestfálský mír; edice APW12. Zápočtový test

Literatura

Knoz, T. Absolutismus nebo "absolutismus"? K dějinám jednoho pojmu. Časopis Matice moravské 121, 2002, s. 451- 483. Šubrt, J. Civilizační teorie Norberta Eliase. Praha 1996. Raková, S. Dobrodruzi, puritání a Indiáni. Angličané v Novém světě. Praha 1998. Todorov, T. Dobytí Ameriky. Problém druhého. Praha 1996. Voit, P. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha 2006. Deventer, J. Gegenreformation in Schlesien. Die Habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1526-1707. Köln - Weimar - Wien 2003. Burke, P. Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996. Hroch, M. K problémům definice absolutismu a jeho geneze. AUC - Phil. et Hist. 3, Studia Hist. 36. Praha 1991, s. 9 - 22. Raková, S. Kolumbovské výročí v USA: vznik diskursu encounte. ČČH 91, 1993, s. 545-566. Winkelbauer, T. Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17. století. ČČH 98, 2000, s. 476-540. Ohlídal, A. "Konfessionalisierung": Ein historisches Paradigma auf dem Weg von der Sozialgeschichte zur Kulturwissenschaft? Acta Comeniana 15-16, 2002, s. 327-342. Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004. Horský, J. Max Weber a česká historiografie. Dějiny a současnost 14, 1992, č. 3, s. 2-5. Duindam, J. Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court. Amsterdam 1995. Petráň, J. Na téma mýtu Bílé hory. In: Z. Hledíková (ed.): Traditio et cultus (sborník k šedesátým narozeninám M. Vlka). Praha 1993, s. 141-162. Hojda, Z. Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. In: I. Hlaváček - J. Hrdina (edd.), Facta probant homines. Praha 1998, s. 181-204. Englund, P. Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2001. Miller, J. Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 - 1641). Praha 2006. Barša, P. Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25. Greenblatt, S. Podivuhodná vlastnictví. Zázraky nového světa. Praha 2004. Vybíral, Z. Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005. Burke, P. Společnost a vědění. Praha, 2007. Winkelbauer, T. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Teil 1. Wien 2003. Petráň, J. Staroměstská exekuce. Praha 1971. Maťa, P. Svět české aristokracie 1500-1700. Praha 2004. Polišenský, J. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Praha 1970. Raková, S. Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. Praha 2005. Evans, R. J. W. Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003. Mikulec, J. 31.7.1627 - rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005.

Požadavky

Aktivní účast na hodinách, četba zadané literatury, úspěšné absolvování závěrečného testu. Seminární práce má podobu recenze.

Garant

Mgr. Veronika ČAPSKÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Veronika ČAPSKÁ, Ph.D.