Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VSDRN-Raný novověk - problémy, témata, p (UHV / D2193)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D2193 - VSDRN-Raný novověk - problémy, témata, p, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod2. - 3. Problematika raně novověkých revolucí ve srovnávací perspektivěevropské revoluce za starého režimu; Americká a Francouzská revoluce jako občanské revoluce4. - 5. Město a měšťané v raném novověku - náčrt sociální a kulturní urbánní historieměstská síť, městské funkce, integrativní a segregativní typ města, sociální a sakrální topografie města; měšťanská reprezentace a distinkce; typy písemných a ikonografických pramenů k městským dějinám6. - 7. Raně novověcí urozenci - zdvorštění válečníků?reprezentace urozenosti, rodová paměť8. - 9. Raně novověké chudinství mezi sociální péčí a kontroloumedikalizace chudinské a zdravotní péče10. - 11. Osvícenství - sociokulturní procesy a změny s ním spjatéEncyklopedie věd, umění a řemesel jako odraz změn v pojímání vědění a poznávání; de/kriminalizace určitých forem chování; osvícenství ve střední Evropě12. - 13. République des Lettres - epistolární kultura, prostředí salónů, klubů a kavárenfungování sociálních sítí vzdělanců, role epistolografie, humanistická respublica litteraria, osvícenská République des Lettres, francouzské salóny a sociabilita žen, anglické kluby, středoevropské kavárny

Získané způsobilosti

Orientace v základních problémech a konceptech oboru.

Literatura

Rachum, I. : The Meaning of "Revolution" in the English Revolution (1648-1660). Journal of the History of Ideas 56, 1995, 2, s. 195-215 (pro studenty SLU přístupno v databázi www.jstor.org). Hroch, M. Buržoazní revoluce v Evropě. Praha 1981. Foucault, M. Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha 1994. Foucault, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha 2000. Hroch, M. a kol.:. Encyklopedie dějin novověku 1492-1815. Praha 2005. Im Hof, U. Evropa a osvícenství. Praha 2001. Black, J. Evropa osmnáctého století. Praha 2003. Goodman, D. Goodman, D.: The Republic of Letters. A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca - London 1994. Tinková, D. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004. Storchová, L. Humanistická komunikace a její sociální rozměr. ČMM 122, 2003, s. 61-98. Kroupa, J. Kroupa, J.: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2006. Munck, T. Munck, T.: Evropa sedmnáctého století. Praha 2003. Schama, S. Občané. Kronika francouzské revoluce. Praha 2004. Miller, J. Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 - 1641). Praha 2006. Vocelka, K. Otázky výzkumu 18. století v habsburské monarchii ve světle nejnovější metodologické diskuse. ČMM 121, 2002, s. 433 - 439. De Sévigné, M. Rozhovory na dálku. Praha 1977. Geremek, G. Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha 1999. Maťa, P. Svět české aristokracie 1500-1700. Praha 2004. Darnton, R. The Business of Enlightenment. A Publishing History of the Encyclopédie 1775-1800. London 1979. Miller, J. Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700). Praha 2006. Himl, P. Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007.

Požadavky

Aktivní účast na hodinách, četba zadané literatury, úspěšné absolvování závěrečného testu. Seminární práce má podobu recenze.

Garant

Mgr. Veronika ČAPSKÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Veronika ČAPSKÁ, Ph.D.