Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS-Genderové role a identity v (UHV / D3421)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / D3421 - VS-Genderové role a identity v, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod2. Od dějin žen k "gender history" aneb od hledání velkých žen ke vztahovému pojetí genderové historiografie3. genderové role a jejich internalizace v raném novověku4. budování a oslabování mužnosti5. Žena jako panna, manželka a vdova6. querelle de sexes7. manželství a tzv. zcírkevnění uzavírání sňatku8. proměny obrazu těla v raném novověku9. tzv. "třetí pohlaví"10. gender a způsoby obživy11. karneval a převracení rolí12. Zápočtový test

Získané způsobilosti

Orientace v základních problémech a konceptech oboru.

Literatura

Storchová, L. Alžběta Johanna Westonia - rara avis v humanistické res publica litteraria? In: Proměny osudu, edd. E. Petrů - L. Storchová, (= Thesaurus absconditus VI), Brno 20003, s. 149-165. Čapská, V. Bílá žena mezi indiány. Ohrožení ženské cti a etnické příslušnosti. Dějiny a současnost 28, č. 12, 2006, s. 14-17. Ratajová, J. Dějiny ženy a koncept genderu v české historiografii. Kuděj 7, 2005, č. 1-2, s. 159-173. Lenderová, M. Élisabeth Vigée-Lebrun (1755 - 1842). Malířka vznešených dam. Dějiny a současnost 25, 2003, č. 2, s. 31-35. Wunder, H. "Er ist die Sonn , sie ist der Mond". Frauen in der Frühen Neuzeit. München 1992. - Žena v dějinách Prahy. Edd. J. Pešek - V. Ledvinka, (=Documenta Pragensia 13), Praha 1996. Schmale, W. Geschichte der Männlichkeit in Europa (1450-2000). Wien 2003. Bastl, B. Mezi mocí a bezmocí. Úvahy o každodenním životě šlechtičen v raném novověku. Dějiny a současnost 16, 1994, č. 3, s. 24-26. Tinková, D. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2008. Butler, J. Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava 2003. (původní angl. vydání: Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity. New York - london 1990.). Bastl, B. Tugend und Liebe. Wien 2000. Tinková, D. Věčně nemocná žena. Žena a mateřství v lékařském myšlení na prahu moderní doby. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 1, s. 24-26. Tinková, D. "Žena" - prázdná kategorie? Od (wo)men s history k gender history v západoevropské historiografii posledních desetiletí 20. století. In: Čadková, K. - Lenderová, M. - Stráníková, J.: Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006, s. 19-32:. Renzetti, C. - Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha 2003. Korbelářová, I. Ženy ve slezské měšťanské společnosti barokního období (několik poznámek na okraj probíhajícího výzkumu). In: Čadková, K. - Lenderová, M. - Stráníková, J.: Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006, s.251-262.

Požadavky

Úspěšné splnění závěrečného testu.Orientace v základních problémech a konceptech oboru.

Garant

Mgr. Veronika ČAPSKÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Veronika ČAPSKÁ, Ph.D.