Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika v ošetřovatelství (UO / DK001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UO / DK001 - Filozofie a etika v ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Filozofie a etika, charakter etiky jako filozofické disciplíny.2. Základní etické pozice, principy, hodnoty a teorie.3. Etika a náboženství, náboženství jako primární zdroj etických norem.4. Práva nemocných, reflexe etických norem v legislativě.5. Etika v lékařství a ošetřovatelství - úvod.6. Etická dilemata spjatá s rozvojem vědy.7. Etické problémy v biomedicínském výzkumu.8. Etické problémy asistované reprodukce.9. Etické problémy péče o seniory.10. Problematika eutanázie a asistovaného suicida.Semináře:1. Filozofie jako obor. Speciální filozofické disciplíny. Filozofie v ošetřovatelství. Základní filozofické pojmy.2. Bytí a existence. Ontologie ve zdravotní péči. Existencializmus, logoterapie a existenciální analýza. Franklovy a Frommovy myšlenky ve vztahu ke zdraví a nemoci.3. Bolest a její dimenze. Thanatologie. Problematika umírání a smrti a související etické problémy. Čas jako filozofická kategorie, subjektivní čas pacienta.4. Gnozeologie. Poznání ve zdravotnických oborech. Smyslové vnímání. Gnosis - epignosis - diagnosis - prognosis. Aktuální gnozeologické otázky, gnozeologie databází a kyberprostoru.5. Logika. Zásady správného usuzování. Práce s pojmy a termíny.6. Axiologie. Hodnotové systémy. Klasifikace a aplikace hodnot. Zdraví jako hodnota. Altruizmus a pomáhající chování.7. Holizmus a myšlenková paradigmata ošetřovatelství. Myšlenkové pozadí konvenční a alternativní medicíny.8. Ošetřovatelské teorie a modely. F. Nightingalová a její vztah k filozofii. Model Hendersonové, Oremové, Gordonové, Johnsonové, Leiningerové. Ošetřovatelská teorie Orlandové.9. Etika a bioetika. Etické otázky a dilemata v souvislosti s počátkem života a jeho průběhem. Autonomie a úcta k člověku.10. Etické otázky zdravotní péče. Etické problémy v oblasti léčiv a výzkumu. Etické kodexy. Informovaný souhlas a předem projevená přání (Advance Directives).

Literatura

ADAMCZYK, R. Filozofie a etika v ošetřovatelství - elektronická studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7.ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha, 2010. FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta, 1995. ISBN 80-85319-39-X.EDWARDS, S. D. Philosophy of nursing: an introduction. Basingstoke: Palgrave, 2001. ISBN 978-0-333-74991-3.CAKIRPALOGLU, P. Psychologie hodnot. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2295-4.FROMM, E. Umění milovat. Praha: Český klub, 2010. ISBN 978-80-86922-32-4.

Požadavky

Podmínkou udělení zápočtu je nejméně 90% účast na výuce a zpracování následujících výstupů:Glosář termínů z oblasti filozofie a etiky - kontrola vyučujícím.Seminární práce - úvaha na zadané téma, alternativně synopse literatury k zadanému tématu.Závěrečný zápočtový test - hranice úspěšnosti 70%.Samostudium literatury - kontrola formou pohovoru s vyučujícím.

Garant

PhDr. Jiří SEDLÁČEK

Vyučující

PhDr. Jiří SEDLÁČEKThLic. Marta TRUHLÍKOVÁ