Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika v ošetřovatelství (UO / SP001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UO / SP001 - Filozofie a etika v ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahové zaměření přednášek:Počet hodin Témata1 Filozofie a základní filozofické disciplíny.1 Filozofie a problém bytí. Filozofie a problém poznání.1 Logika, kritická skepse, poznání a víra, pojetí pravdy.1 Novodobá gnoseologie.2 Filozofie a problémy člověka, filozofická antropologie.2 Vztah filozofie ke zdraví v současnosti, postmoderna,zdroje postmoderního myšlení.2 Filozofie jako ucelený světový názor.1 Filozofie holismu v péči o zdraví člověka.1 Vztah filozofie a etiky.1 Existencialismus.1 Hermeneutika.1 Fenomenologie.1 Kritické reflexe moderní doby.2 Osobnosti české filozofie.1 Logoterapie a další existenciální techniky. Viktor Frankl1 Multikulturní svět. Postmoderní dědictví. Paradoxy světa. Praktické informace o kulturách zastoupených v okolí (vietnamský stoický přístup k bolesti, odlišnost zdvořilostních principů, aj.) Memy jako kulturní informace.Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:Počet hodin Témata1 Metafyzika, o Bohu .Ontologie, o základech bytí1 Gnoseologie, o správném myšlení.1 Náboženství: židovství, křesťanství, budhismus, hinduismus.1 Islám, význační arabští filozofové (Avicena).1 Fenomenologie(Husserl).1 Existencionalismus (Jaspers). Kierkegarad,Heidegger ( problém tělesnosti).1 Osobní filozofie a chápání světa. Úvahy nad vlastními postoji, presumpcemi a cíli. Sebepoznávací dotazník.1 Gnoseologie v praxi. Smyslové klamy. Práce s myšlením. Logické paradoxy1 Holismus jako paradigma současné doby. Projevy holizmu v alternativní medicíně a jejích principech - přínosy a zápory1 Myšlenkové a kulturní dědictví vybraných starověkých a středověkých kultur s četbou ukázek. Implikace a inspirace pro současnost.1 Etické rozhodování v praktických situacích. Etos, lege, meze etiky. Shrnutí a opakování.

Literatura

FRY, S. T. Case Studies In Nursing Ethics. Jones Bartlett, 2005. ISBN 978-0763730376.ARCHALOUSOVÁ,A. Etika v ošetřovatelství. 2008. ŠIMEK, J., ŠPALEK, V. Filozofické základy lékařské etiky. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-2470-440-4.ADAMCZYK, R. Filozofie a etika v ošetřovatelství - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. ADAMCZYK, R. Filozofie a rozvojové trendy v ošetřovatelství. 2008. ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha:Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)Prezentace vybraného tématu v seminárním cvičeníObhajoba a rozbor seminární práceRozsah seminární práce 3-6 stran.

Garant

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.