Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro SP (UPPV / P0001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPPV / P0001 - Filozofie pro SP, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

ZS: 1. Etymologie slova filozofie, vztah mýtu a filozofie, periodizace evropské filozofie, problematika filozofického kánonu.2. Filozofie jako věda, jako umění a jako politika. Filozofie a každodenní život, filozofie a hodnoty.3. Dělení filozofie: ontologie, gnoseologie. Filozofické disciplíny: metafyzika, etika, estetika, sociální filozofie/politologie. Úvahy o povaze a smyslu filozofie.4. Vznik antické filozofie jako pohyb od mýtu k logu. Její hlavní představitelé po Sokrata. Sofisté a Sokrates.5. Platón a Aristoteles. Podoba a cíle filozofie v antice.6. Sokratovské školy, stoicizmus, epikureizmus, skepticizmus.7. Základní problémy středověké filozofie. Patristika a scholastika.8. Vznik novověké filozofie, změna cíle filozofie, problém poznání, vztahsmyslového a racionálního poznání. Názory Descarta a Huma.9. Kant a jeho tři kritiky: filozofie, etika a estetika a jejich vztah. Problém možností a hranic poznání.10.Rozvoj německé klasické filozofie, Schiller.11.Hegel, historizmus a dialektika.12.Další vývoj filozofie: iracionalizmus (Schopenhauer, Nietzsche).LS: Pozitivizmus, marxizmus.2. 2. Problém vztahu filozofie a vědy. Typologie jeho řešení. Fenomenologie3. Husserla.4. 3. Vztah filozofie a lidské existence, existencionalizmus Sartra a Heideggera.5. 4. Genderově podmíněná existence - žena jako "druhá" u S. De Beauvoir.5. Pragmatizmus J. Deweye.6. Problém pochopení a interpretace světa. Hermeneutika v dějinách a dnes.7. Novopozitivizmus a Wittgenstein.8. Strukturalizmus.9. Freudismus a analytická psychologie - inspirace pro filozofii.10.Postmoderní filozofie.11.Feministická filozofie, její kritika novověké filozofie a hlavnípředstavitelky.12.Některé současné filozofické tendence a problémy.

Získané způsobilosti

Základní přehled a orientace v dějinách filozofie od antiky po současnost, schopnost identifikace jednotlivých filozofických směrů a jejich problémů, osvojení si jejich terminologie, schopnost filozofické reflexe aktuálních společenských problémů a vlastní profese.

Literatura

HLAVINKA, P. Dějiny filosofie jasně a stručně. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-015-7.BLECHA, I. Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. STORIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha: Zvon, 1993. GAARDER, J. Sofiin svět. Román o dějinách filosofie. Praha: Albatros, 2006. PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1991. KOLEKTIV AUTORŮ. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. KRATOCHVÍL, Z. Mýtus, filosofie a věda. Praha, 1996. FLOSS, P. Proměny vědění. Praha: Mladá fronta, 1987. ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4.WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filosofie.

Požadavky

ZS: Studentům se doporučuje absolvování cyklu přednášek, které budou tvořit povinnou část obsahu zkoušky po druhém semetru. LS: Studentům se doporučuje absolvování cyklu přednášek, které budou tvořit povinnou část obsahu zkoušky po druhém semetru.

Garant

Prof. PhDr. Zdeňka KALNICKÁ, CSc.

Vyučující

Prof. PhDr. Zdeňka KALNICKÁ, CSc.