Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (USES / AK001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu USES / AK001 - Filozofie, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tematické okruhy:Filozofie dějin a politická filozofie v širší perspektivě a kontextu dějin západní filozofie. Filozofie dějin a politická filozofie jako filozofické disciplíny. Teoretické problémy filozofie dějin a politické filozofie. Význam otázky po smyslu dějin v rámci evropského politického myšlení.Filozofie dějin a politická filozofie 16. - 18. století. Základní univerzalistické přístupy k dějinám od B. Vica po I. Kanta. Odmítnutí politicko-filozofického myšlení renesance a příklon k autonomnímu vypracování otázky politické filozofie v novověku (J. A. Komenský a T. Hobbes). Hlavní problémové okruhy novověké politické filozofie (teorie společenské smlouvy, přirozených práv, suverenity, pokroku) a počátky liberalismu a utilitarismu.Hegelova filozofie dějin a politická filozofie německého idealismu. Marxistické pojetí dějin a jeho kritika u M. Webera. J. Ch. Burckhardt a jeho pojetí dějin.Hermeneutický výklad dějin W. Diltheye a jeho rozvinutí ve filozofii 20. století (M. Heidegger, H. G. Gadamer). Pozitivistické pojetí dějin (A. Comte, J. S. Mill). Sociální utopie a filozofie B. Bolzana a jeho vliv na českou elitu 19. století, Masarykova filozofie českých dějin.Liberalismus a reakce na totalitární zkušenost. Hlavní postavy liberální teorie a kritiky moderní společnosti (M. Friedman, F. A. Hayek, aj.). Kritika historicismu, totalitarismu a ideologií (K. R. Popper, R. Aron, aj.). Fenomenologie a dějiny (J. Patočka).Komunitarismus a jeho kritika liberalismu (A. MacIntyre, Ch. Taylor, aj.). Postmoderní politická filozofie a filozofie dějin (J. Derrida, M. Foucault). Důsledky předpokladů analytické filozofie pro filozofii dějin a politickou filozofii.Vybrané koncepce postindustriální společnosti (D. Bell, A. Touraine). Filozofie "konce dějin", posthistorismu a jejich kritika (F. Fukuyama, S. Huntington).

Požadavky

Základní literatura:ARENDTOVÁ, H. Původ totalitarismu I-III. Praha: Oikoymenh, 1996.BALLESTREM, O. Politická filozofie 20. století. Praha: Oikoymenh, 1993.BEDNÁŘ, M. České myšlení. Praha: Filosofia, 1996.GOLDIE, M. (ed.) The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.GOODIN, R. E. (ed.) Contemporary Political Philosophy. Oxford: Blackwell Publishers, 1997.HOLZBACHOVÁ, I. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004.KIS, J. Současná politická filozofie. Praha: Oikoymenh, 1997.KUDRNA, J. Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1961.PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Oikoymenh, 2007. STRAUSS, L. - CROPSEY, J. Historia filozofii politycznej. Warszawa: Fronda, 2010. SWIFT, A. Politická filozofie. Praha: Portál, 2005.VELEK, J. (ed.) Spor o liberalismus a komunitarismus. Praha: Filosofia, 1996.Doporučená literatura:ADORNO, T. - HORKHEIMER M. Dialektika osvícenství. Praha: Oikoymenh, 2009.BEISER, F. C. The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.BERKHOFER, R. F. Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. Cambridge: Harvard University Press, 1995.BURKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách. Olomouc: Votobia, 1996.DANTO, C. A. Analytical Philosophy of History. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.DOSTAL, J. R. The Cambridge Companion to Gadamer. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.FICHTE, J. G. Uzavřený obchodní stát. Praha: Oikoymenh, 2009.FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2003.FOUCAULT, M. Zrození biopolitiky. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009.FUKUYAMA, F. Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2001.GUYER, P. The Cambridge Companion to Kant. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.HAVELKA, M. Spor o smysl českých dějin 1895-1938. Praha: Torst, 1997.HAVELKA, M. Spor o smysl českých dějin 2, 1838-1989: posuny a akcenty české otázky. Praha: Torst, 2006.HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2004.HOBBES, T. Leviathan. Praha: Oikoymenh, 2010.HOLZHEY, H. - RŐD, W. Filosofie 19. a 20. stololetí II. Praha: Oikoymenh, 2006.HROCH, J. - KONEČNÁ, M. - HLOUCH, L. Proměny hermeneutického myšlení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.HUNTINGTON, S. P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers, 2001.KANT, I. K věčnému míru. O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha: Oikoymenh, 1999.KREJČÍ, F. Hegelova filozofie dějin. Praha: Nakladatelství volné myšlenky, 1933.KROUPA, D. (ed.) Současné teorie moci. sv. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010.LOCKE, J. Dvě pojednání o vládě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.MACHIAVELLI, N. Vladař. Praha: Argo, 2001.MACINTYRE, A. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: Oikoymenh, 2004.POPELOVÁ, J. Tři studie z filosofie dějin, příspěvek k problematice bytí a dění. Praha: Dělnické nakladatelství, 1974.POPPER, K. Otevřená společnost a její nepřátelé I-II. Praha: Oikoymenh, 1994.RÖD, W. Novověká filosofie I: od Francise Bacona po Spinozu. Praha: Oikoymenh, 2001.RÖD, W. Novověká filosofie II: od Newtona po Rousseaua. Praha: Oikoymenh, 2004.TAYLOR, CH. Multikulturalismus: zkoumání politiky uznání. Praha: Filosofia, 2001.THURNHER, R. - RŐD, W. - SCHMIDINGER, H. Filosofie 19. a 20. století III. Praha: Oikoymenh, 2009.TOFFLER, A. - TOFFLEROVÁ, H. Nová civilizace: třetí vlna a její důsledky. Praha: Dokořán, 2001.WALZER, M. Interpretace a sociální kritika. Praha: Filosofia, 2000.WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 2009.

Garant

Mgr. Petr SLOVÁČEK, Ph.D.