Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. techniky politolog. a soc. výzkumů (USES / EA013)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu USES / EA013 - Vyb. techniky politolog. a soc. výzkumů, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Model empirické vědy; jak vybrat vhodný výzkumný problém (od problému k tématu a k výzkumné otázce)2. Výzkumný projekt a design výzkumu; role hypotéz a problémy při jejich formulaci3. Výběrová šetření a problém reprezentativity4. Konstrukce "měřících nástrojů" v sociálních vědách, validita a reliabilita měření5. Dotazník I. Problém operacionalizce6. Dotazník II. Dramaturgie dotazníku7. Pozorování a rozhovory8. Základní postupy kvantitativní analýzy dat9. Analýza kvalitativních dat10. Orální historie11. Obsahová analýza dokumentů12. Interpretace výsledků a prezentace zjištění i dat ve výsledném textu

Literatura

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-0904-4.JANÁK, D. Metodologický seminář k empirickým výzkumům. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. JANÁK, D. Metody a techniky sociologických výzkumů. (elektronický dokument). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. BRYMAN, A. Social research methods. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 0199202958.ALASUUTARI, P., BICKMAN, L. a BRANNEN, J. The SAGE Handbook of Social Research Methods. London: Sage Publications, 2009. ISBN 184860730X.VANĚK, M., MÜCKE, P. a PELIKÁNOVÁ, H. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. ISBN 807285089X.SCHERER, H. Úvod do obsahové analýzy. In: SCHULZ W., HAGEN L., SCHERER H. a REIFOVÁ I. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 8024608278.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: Pro udělení zápočtu studenti vypracují 1. projekt empirického výzkumu souvisejícího s jejich potenciální či aktuální diplomovou prací a 2. zkonstruují vhodný nástroj pro sběr dat k tomuto výzkumu. Podle možností aktuálně probíhajících výzkumů na FVP se studenti zapojí do sběru dat a přípravné práce s daty tak, aby měli možnost se prakticky seznámit i s touto rovinou výzkumné práce.

Garant

PhDr. Dušan JANÁK, Ph.D.

Vyučující

Doc. RNDr. Ivana LOUČKOVÁ, CSc.