Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ekonomika neziskových organizací (EVS / BPENO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPENO - Ekonomika neziskových organizací, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Ekonomika neziskových organizací seminární práce Neznámý 18.05.2018 01:00 3

Další informace

Obsah

1. Neziskový sektor a neziskové organizace2. Veřejné a nestátní neziskové organizace3. Občanská sdružení4. Obecně prospěšné společnosti5. Nadace a nadační fondy6. Církve a náboženské společnosti7. Dobrovolnictví8. Financování nestátních neziskových organizací9. Fundraising10. Nestátní neziskové organizace a veřejná správa11. Management neziskových organizací12. Marketing neziskových organizací13. Neziskový a komerční sektor1. Neziskový sektor a neziskové organizaceVymezení neziskového sektoru podle principu financování a podle Pestoffa. Občanská společnost. Opodstatněnost existence neziskových organizací, teorie neziskových organizací.2. Veřejné a nestátní neziskové organizaceDefinice neziskových organizací podle Salamona a Anheiera. Typologie neziskových organizací v ČR. Neziskové organizace podle charakteru poslání. Neziskové organizace podle předmětu činnosti. Neziskové organizace v systému národních účtů - satelitní účet.3. Občanská sdruženíZákon o sdružování občanů - definice, registrace, orgány občanského sdružení. Postup při zakládání občanských sdružení. Podnikatelské aktivity občanských sdružení. Návrh spolkového zákona.4. Obecně prospěšné společnostiZákon o obecně prospěšných společnostech - definice, registrace, orgány OPS. Postup při zakládaní OPS. Hospodaření a podnikatelské aktivity OPS. Změny v právní úpravě OPS. Hlavní rozdíly mezi občanskými sdruženími a OPS.5. Nadace a nadační fondyZákon o nadacích a nadačních fondech - definice, registrace, orgány nadací a nadačních fondů. Postup při jejich zřizování. Hospodaření a podnikatelská činnost nadací a nadačních fondů. Změny v jejich právní úpravě.6. Církve a náboženské společnostiZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností - definice, registrace, zvláštní práva CNS. Církevní právnické osoby. Církevní školství. Financování církevních organizací.7. DobrovolnictvíHistorie dobrovolnictví. Druhy a podpora dobrovolnictví. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví. Dobrovolníci, dobrovolnická centra a organizace. Dobrovolnická služba v ČR.8. Financování nestátních neziskových organizacíVeřejné zdroje financování - státní správa a samospráva, nadační investiční fond. Neveřejné zdroje financování - nadace, podnikatelská sféra, individuální dárci, příjmy z vlastní činnosti, členské příspěvky, příjmy z loterií a her, daňová zvýhodnění.9. FundraisingDefinice a základní pravidla fundraisingu. Důležitost definování poslání v NNO. Typologie a motivace dárců. Fundraiser - profesionál nebo dobrovolník? Fundraising jako týmová práce.10. Nestátní neziskové organizace a veřejná správaModely vztahu státu a nestátních neziskových organizací - teorie vzájemné závislosti, průběžná a odložená spolupráce. Spolupráce institucí veřejné správy a NNO. Rada vlády pro NNO. Asociace NNO v ČR. Spolupráce krajů a NNO.11. Management neziskových organizacíPodstatné znaky managementu v neziskových organizacích. Charakter produkovaných statků, potřeby zákazníků, plánování, organizování a rozhodování. Výběr a vedení pracovníků. Kontrola v neziskových organizacích.12. Marketing neziskových organizacíTeoretická východiska marketingu v neziskových organizacích. Zákazníci, marketingový plán a marketingový mix. Public relations v neziskových organizacích. Tvorba marketingové strategie neziskové organizace.13. Neziskový a komerční sektorSpolupráce komerčního a neziskového sektoru. Formy spolupráce. Motivace firem k spolupráci. Přínosy spolupráce těchto sektorů pro firmy, neziskové organizace, jednotlivce i komunity.

Získané způsobilosti

Student získá základní přehled o problematice ekonomiky neziskových informací. Nabyté poznatky rozšíří jeho znalosti problematiky z oblasti veřejné ekonomiky a správy a přispějí tak k jeho odborné profilaci v dané oblasti.

Literatura

ŠKARABELOVÁ, S. A KOL. Když se řekne nezisková organizace.. Brno: ESF MU, 2002. ISBN 80-210-3031-3.WOLF, T. Managing a nonprofit organization: Updated twenty-first-century edition. Simon and Schuster, 2012. ISBN 9781439134894.BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha, VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1650-9.REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha, vydavatelství Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5.OECD. The non-profit sector in a changing economy. OECD, 2003. ISBN 9264199535.HUNČOVÁ, M. Ekonomický rozměr občanské společnosti. Praha, vydavatelství Wolters Kluver, 2010. ISBN 978-80-7357-545-8.NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika a řízení neziskových organizací: (zejména nevládních organizací). 1. vyd. Praha: VŠE, 2004. ISBN 80-245-0792-7.HYÁNEK, V. Ekonomika neziskových organizací. Brno: ESF MU, 2004. ISBN 80-210-3501-3.FRIČ, P., GOULLI, R. A KOL. Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN neuvedeno.DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996. ISBN 80-85963-19-1.DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací - praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-31-1.McLEISH, B. J. Successful marketing strategies for non-profit organizations: winning in the age of the elusive donor. John Wiley & sons, 2010. ISBN 9780470925539.

Požadavky

Seminární práce, zápočtový test, minimálně 50 % účast na seminářích.

Garant

Doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.

Vyučující

Ing. Karin GAJDOVÁ