Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Evropská unie (EVS / BPEUN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPEUN - Evropská unie, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Evropská unie nejčastější otevřené otázky Neznámý 18.05.2018 01:00 30
Evropská unie seminární práce Neznámý 18.05.2018 01:00 11

Další informace

Obsah

1. Teoretická východiska analýzy integračních procesů2. Geneze Evropské unie I - specifika a počátky evropské integrace3. Geneze Evropské unie II - od Maastrichtské smlouvy po současnost4. Charakteristika Evropské unie5. Právní rámec fungování EU6. Institucionální rámec Evropské unie I7. Institucionální rámec Evropské unie II8. Financování aktivit Evropské unie - rozpočet EU9. Procesy vytváření a fungování hospodářské a měnové unie10. Společná obchodní a společná dopravní politika EU11. Společná zemědělská politika EU12. Vybrané sdílené politiky EU13. Česká republika v evropské integraci1. Základy teorie mezinárodní ekonomické integrace. Podstata, formy a nástroje integrace. Stupně ekonomické integrace. Úloha integračních procesů v soudobé světové ekonomice.2. Hybné síly evropského integračního procesu a jeho specifické projevy. Úloha a charakteristické rysy Evropského společenství uhlí a oceli. Vznik Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii. První vlny rozšiřování.3. Přechod Evropských společenství k jednotnému vnitřnímu trhu. Maastrichtská smlouva a vytvoření Evropské unie. Amsterdamská smlouva. Nicejská smlouva. Rozšíření Evropské unie o země východní a střední Evropy. Lisabonská smlouva.4. Základní geografický a ekonomický profil Evropské unie (ekonomická pozice členských zemí v rámci EU, meziregionální rozdíly v rámci Evropské unie). Přidružení zámořských zemí a území k EU. Evropská unie ve světové ekonomice.5. Právní systém Evropské unie. Princip nadstátnosti, postavení orgánů v nadstátní integrační organizaci oproti klasické mezinárodní organizaci. Vývoj právní subjektivity Evropských společenství a EU. Vztah EU k členským státům z hlediska pravomocí, princip subsidiarity a proporcionality.6. Institucionální struktura Evropské unie. Postavení a pravomoci hlavních orgánů Unie. Vazby mezi jednotlivými orgány z hlediska vzájemných kontrol a kooperace v rozhodovací činnosti. Evropská rada. Rada. Evropská komise.7. Institucionální struktura Evropské unie. Evropský parlament. Jednotlivé rozhodovací procedury. Soudní systém Unie. Poradní orgány EU.8. Principy a postup sestavování rozpočtu EU. Zdroje příjmů rozpočtu. Výdaje rozpočtu. Finanční rámec rozpočtu na období 2007 - 2013.9. Hospodářská a měnová unie. Přechod k hospodářské a měnové unii, podmínky a etapy její realizace. Principy fungování a institucionální rámec. Evropská centrální banka. Efekty měnové unie.10. Pojetí a realizace společné obchodní politiky a dopravní politiky EU, jejich cíle, zásady a význam pro fungování Evropské unie.11. Pojetí a realizace společné zemědělské politiky a rybolovné politiky EU, jejich cíle, zásady a význam pro fungování Evropské unie.12. Pojetí, cíle a realizace politiky soudržnosti EU. Cíle a financování politiky soudržnosti. Předvstupní pomoc EU. Rozvojová pomoc EU.13. Vznik nových podmínek pro evropský integrační proces zánikem RVHP. EU a země střední Evropy. Vznik asociačních dohod. Evropská dohoda o přidružení České republiky k ES. Vstup ČR do EU. Efekty plynoucí z členství České republiky v Evropské unii. Další směřování Evropské unie.

Získané způsobilosti

Student získá základní přehled o problematice Evropské unie. Nabyté poznatky budou základem pro jeho další studium na evropskou integraci orientovaných předmětů vyučovaných jak katedrou ekonomie, tak dalšími katedrami SU OPF.

Literatura

FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-180-2.LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-263-7.ZBÍRAL, R. Institucionální rámec Evropské unie. Právně-politologický pohled. Praha: LINDE, 2007. ISBN 978-80-7201-682-2.BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1807-1.JOVANOVIC, M., N. The Economics of European Integration. Limits and Prospects. Cheltenham: Edward Elgar, 2005. ISBN 1-84542-377-1.

Požadavky

Aktivní vystoupení studentů k aktuálním problémům integračních procesů se základním zaměřením na Evropskou unii, dva průběžné testy, písemná a ústní zkouška, účast na seminářích min. 60 %.Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.

Garant

Doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.Doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D.